Likabehandlingsarbete

I arbetet med att motverka kränkningar och skapa en likvärdig skola används med fördel det material som Barn- och elevombudsmannen tagit fram, planforskolan.

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, och en likabehandlingsplan. Det finns inget som hindrar att planerna förs samman till en plan. Det viktiga är innehållet och att alla krav som ställs i lagstiftningen följs. Använder man planforskolan får man per automatik med dessa delar samtidigt som verktyget skapar en plan som fungerar i det dagliga arbetet.

Tanken är att planerna ska förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som råder där.

Därför måste det alltid göras en kartläggning. Det är viktigt att eleverna är med i arbetet med att ta fram planen. De är experter på hur situationen är. Utifrån kartläggningen bestäms vad som ska göras under året.

Vad ska planen innehålla?

  • Beskrivning över vad personalen ska göra om det händer något akut. Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp.
  • Eleverna ska delta i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen.
  • Det ska även beskrivas hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar.

Läs och ta reda på mer