Minnesanteckningar från förskoleklassdialogen 13 oktober

890Minnesanteckningar förskoleklass 2016-10-13

Vi inledde med en genomgång av det obligatoriska kartläggningsmaterialet för åk 1 – Det är viktigt för oss att veta vart vi är på väg.

Därefter samlades vi i grupper och samtalade om:

Hur ser undervisningen ut med koppling till att kommunicera i tal och skrift för olika syften och sammanhang när vi är i mål – när undervisningen inte kan bli bättre?

Grupperna sammanfattade det så här:

En vision där vi har elever som tycker att skolan är rolig och föräldrar som tycker att skolan är viktig. Lokaler för förskoleklassen, bygglek, rörelse, språklek – material som bjuder in – en lärandemiljö som skapar förutsättningar för lärande. Marknadsföra förskoleklassen för alla – både föräldrar och politiker behöver få kunskap om uppdraget. Rena tjänster där man jobbar som förskoleklasslärare. Ungar som börjat knäcka läskoden, jag kan – lgr 11 kapitel 1 & 2; värdegrunden är på plats. Ordförrådet utvecklas aktivt och varje elev utmanas på individnivå. Samarbete förskola och skola – vikten av samverkan. Fortbildning – ny forskning – för att kunna vara på topp.

Många olika verktyg, tillgänglig IKT när det behövs – appar och datorer – alla elever utmanas på sin nivå och goda förutsättningar finns. Anpassade lekmiljöer – teman och miljöer, viktigt att inte tappa leken, det handlar om att skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Vi jobbar mycket med rörelse och motorik, alla får vara med. Arbete i små grupper där samtalet är i fokus, många olika texter och böcker för att skapa variation – avsändare och mottagare.

Stor spridning på barnen där alla ska få utvecklas i livet. Att jobba i smågrupper där vuxna finns för alla, lekfull undervisning. Ett gott klimat, lyhörda pedagoger som tar tillvara på det barnen är nyfikna på. Lärande i alla skeden. IKT-verktyg . Ramar men flexibelt. God kommunikation vid överlämningar så att vi lär av varandra – så att inte skolan blir ett väntrum.

Kompetensutveckling för att kunna undervisa alla elever. Hitta former för att ge alla elever det de behöver.

Förskoleklassen har ett stort och viktigt uppdrag i att skapa en trygg och fungerande grupp inför fortsatt skolgång. Läsa och skriva är inte ett individuellt mål – tillsammansskrivandet skapar förutsättningar för alla elever på sin nivå. Alla känner att man är med – skapar goda förutsättningar för alla genom kollektivt lärande.

Samtalen pendlade mellan högt och lågt – och vi var rörande överens om att förskoleklassen är ett viktigt år för våra elever. Nästa gång vi ses funderar vi vidare på hur vi kan utveckla våra verksamheter så att de blir ännu bättre!