Minnesanteckningar från dialogmöte i förskoleklass 20170330

Vi inleder med film – Skolverkets info kring nya kapitlen i Lgr 11. Föreläsningen vänder sig till rektor och beskriver vad som är nytt i kapitel 3 och 4 samt 2.5 som handlar om övergångar och samverkan.

Det nya kapitlet i Lgr 11 innehåller syfte och centralt innehåll för förskoleklass. I förskoleklass finns det inte några kunskapskrav. Läroplanens första och andra kapitel ska, tillsammans med kapitel 3 ligga till grund för undervisningens planering. Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning och ska bidra till att eleverna får en kontinuitet i sitt lärande.

Syftet tar sin utgångspunkt i det som lyfts i skollagen. Här beskrivs den helhetssyn vi ska ha på eleverna och det förhållningssätt som ska prägla förskoleklassen.

Det centrala innehåller beskriver vad som ska behandlas i förskoleklass. Dessa delar måste inte planeras var och ett för sig – de kan med fördel sammanföras i teman. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och förkunskaper.

Övergång och samverkan – vikten av förtroendefull samverkan är viktig för sammanhang, kontinuitet och progression i utbildningen.

Lärarförbundet – filmad kort föreläsning som tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan: http://www.lararkanalen.se/pedagogisk-miljo-i-tanke-och-handling-ett-samtal. Barnperspektiv, kunskapssyn och miljöns betydelse. Hur tänker vi att barn lär och hur tänker vi att kunskap byggs?

Miljön som den tredje pedagogen – att få syn på barnens förståelse genom material och miljö. Vi måste släppa in barnen – det är risk att det blir rörigt – men vi måste gilla det menar föreläsaren. Att ge barn ansvar – att låta barnen vara en del av den och inte ta alla beslut över deras huvuden.

Samtal i grupper kring syftestexten:

Mycket bra saker, lokalerna kan sätta hinder. Lärmiljöer – vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka… Mycket tid till planering behövs för uppdraget.

Lätt att hamna i det centrala innehållet – vad innebär det här för oss och hur hänger det ihop med skolan?

 

Framåt:

Vi vill fortsätta träffas – samtalen är väldigt viktiga! Mycket text, vi vill fördjupa oss mer. Att återkomma till den och samtala med andra förskollärare – att få träffas. Kanske måste bli mer konkret, vad gör vi på dagarna? och hur kan vi koppla det till läroplanen. Lyfta ett område ur det centrala innehållet vid varje tillfälle är något som känns som en bra idé inledningsvis.

Stort tack för intressanta samtal.