Nätverk och Workshop

Vi bygger en dela med dig kultur och formar oss i centrala nätverk för att utveckla pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt i förskolan

Under våren 2016 startades nätverk för de förskollärare som studerat inom ramen för det kommunplacerade förskolelyftet från Linnéuniversitetet under ledning av Lise-Lott Bjervås. Parallellt med detta pågick ytterligare ett kommunplacerat förskolelyft som denna gång gavs från högskolan i Jönköping under ledning av Karin Alnervik.

De förskollärare som gick ut det första kommunplacerade har samlats för att nätverka kring pedagogisk dokumentation vid några tillfällen under vårterminen. Vid den gemensamma utvärderingen kom fram att nätverket har varit betydelsefullt för att komma vidare i arbetet med att utveckla pedagogisk dokumentation. Att bilda nätverk är ett sätt att leva i en lärande organisation som kan hjälpa oss att tillsammans hålla i och hålla ut och ibland…. hålla om.

Våren 2016

Presentation nätverksträff 160304

Minnesanteckningar 160304

tverksträff-fsklarare 29 april

Minnesanteckningar från nätverksträffen 160429

Hösten 2016

Under slutet av vårterminen 2016 avslutades således det andra förskolelyftet vilket innebär att ca 70 förskollärare nu har nya kunskaper om uppföljning, utvärdering och utveckling – pedagogisk dokumentation. Vid vårens sista nätverk gjorde vi en gemensam utvärdering och  ställde  oss följande frågor:

 • Hur ska vi organisera oss för att vi ska fortsätta att vara nyfikna och få nya tankar och nya idéer så att vi kan bli bättre på det vi gör?
 • Hur gör vi för att fortsätta att organisera för att inspirera varandra?
 • Hur får vi oss att känna oss stolta?
 •  Hur håller vi i?
 • Hur kan vi göra så att alla känner att nu får vi skjuts tillsammans?
 • Hur får jag mina kollegor med mig?
 • Hur kan vi få ihop helheten?
 • En gemensam plats där vi kan mötas? Var får vi nya upplevelser?
 • Oavsett om man har varit med i ett förskolelyft så kan man ju se till att man finns med i ett nätverk eller erbjuda workshop.
 • Behöver man ha något centralt som håller igång förskolan?
 • Hur bygger vi en lärande organisation?
 • Hur ska pedagogisk dokumentation leva?
 • Kan nätverken hjälpa oss att hålla i och hålla ut?
 •  Hur kan vi skapa en stödjande organisation kring pedagogisk dokumentation?
 • Alla skulle egentligen behöva gå en sådana här kurs så att vi delar samma grund, en grundutbildning.

Mot ovanstående bakgrund beslutade förskolechefer och förvaltning att det fortsätta att forma oss i nätverk för att fördjupa kunskaperna i pedagogisk dokumentation. Detta har också varit ett  mål i verksamhetsplanen för 2016 samt i planen för 2017.

Under hösten 2016 har vi haft två nätverk igång.

natverkstraff-fsklarare inbjudan 19 sep

Minnesanteckningar från nätverk 1 2016

Minnesanteckningar från nätverk 2 2016 17.10

Littertur till nätverken:

Pedagogisk dokumentation
Utvecklas och lära tillsammans
Förskolans naturvetenskap i praktiken

Nätverk våren 2017

Mål i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan:

 • Kollegialt lärande i form av nätverk och workshops utifrån identifierade utvecklingsområden

Vad innebär det att följa och dokumentera processer i verksamheten? Kan teorier bli ett verktyg i det arbetet och på vilket sätt? Dessa frågeställningar blir viktiga i vårt fortsatta arbete med att fördjupa vår förståelse för pedagogisk dokumentation.

För att pedagogisk dokumentation ska bli ett verktyg som kan bidra till verksamhetsutveckling krävs reflektion kring barns lärprocesser, modet att granska sig själv och den verksamhet man är ansvarig för. Men det kan också behövas kunskap kring det innehåll som fokuseras. Pedagogisk dokumentation i sig, betyder inte verksamhetsutveckling, utan nästa steg är att våga förändra verksamheten genom handlingar utifrån det som uppmärksammas i arbetet med pedagogisk dokumentation.

Vår förhoppning i nätverksarbetet är att vi ska lära oss mycket av varandra och därmed bli peppade för att utveckla arbetet, men vi hoppas också att vi börjar bepröva erfarenheten genom det vi delar och bygga en verksamhet på vetenskap.

Tillsammans med Karin Alnervik kommer vi under 2017 att träffas ett antal gånger och komma närmare dessa frågor.

Inbjudan vårens nätverk 2017

 

WORKSHOP

Vi kommer att utveckla det kollegiala lärandet genom att erbjuda olika workshops. Under hösten 2016 erbjöds workshop i lera, detta återkommer under våren 2017.

Inbjudan till workshops lera. doc 3

Vad händer i mötet mellan ljusbord och lera?