Dialogmöte i förskoleklass 2018-05-03

 

Eva Andersson och pedagogisk dokumentation

Vad är pedagogisk dokumentation för oss?

 • Som ett verktyg – följa upp och ta det vidare.
 • Individuellt och i grupp
 • Tydliggör och synliggör
 • Att hjälpa fram de förmågor som eleverna behöver utveckla.
 • Att synliggöra det egna arbetet som pedagog för att kunna utveckla verksamheten.
 • Hur hittar vi barns intresse? Att starta i barnen.

Målrelationellt eller målrationellt? Förskolan har ett starkt krav på att jobba målrelationellt – något som vi också har i grundskolan utifrån läroplanen. Det handlar om att hitta ”barnets begär” att se vad barnet tittar på. Den pedagogiska dokumentationen gör att man kommer nära barnen. Allt i våra bedömningar måste ställas i relation till… Hur påverkar miljö och material det som sker?

Pedagogisk plattform i Västerviks kommun

Har förskolan tagit fram under 3 år i kommunen för att skapa en likvärdig förskola. Hur kan man organisera för en lärande organisation? Mötet är centralt. Alla ska jobba med pedagogisk dokumentation. Projekterande arbetssätt – för att komma på djupet i arbetet och att vara i en process med barnen.  Miljö och material – ett mer ostrukturerat material. Här använder man Stenhamravillan och spillmaterial. Dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet.

 • Undervisningsform – tematiskt och projekterande arbetssätt
 • Miljö och material
 • Relationellt

Eva beskriver hur man arbetar med plattformen och visionen kring hur den pedagogiska dokumentationen ska se ut när det ”är färdigt”.

Vad kan vi tänka att vi kan ta med oss till förskoleklassen utifrån det Eva beskrivit?

 • Önskan om mer tid till samtal/pedagogiska samtal i arbetsgruppen. Att försöka hantera sin tid så att man använder den klokt. Att skapa strukturer för att hitta tid och för att använda tiden effektivt sätt.
 • Kill your darlings – utifrån barngruppen och det som just den gruppen behöver och vill lära.
 • Reflektionstid är viktigt.
 • Koppling till förskolan – skolan och hinna reflektera. Inte vara en ö utan också vara en del av helheten.
 • Vad är det som blir viktigt att ta reda på om barnen. Kan barnen berätta vilka de är och var de kommer ifrån. Att samtala med barnen om hur de tycker att man ska starta upp en grupp.
 • Att låta barnen i förskoleklass vara med och välkomna de nya eleverna i förskoleklass.
 • Att hitta sätt till kollegiala samtal, IRL och digitalt, det finns många olika sätt – det gäller att hitta vägar till detta som fungerar utifrån våra olika förutsättningar.

Avtal för förskoleklass

Vi pratar om avtalet för förskollärare i förskoleklass och att det i dagsläget inte finns tankar på att göra ett lokalt avtal i Västervik. Vi avvaktar Lärarförbundet och SKL och ser hur man går vidare nationellt. Det finns säkert anledning att återkomma till frågan senare. Ewa kommer bjuda in lärarförbundet till en träff under hösten, då kan det finnas möjlighet att ha ett fackligt möte för de som önskar i anslutning till dialogmötet.