Plattformen fyller två år och meritvärdet i Västerviks kommun fortsätter att öka!

Det har gått 2 år sedan vi lanserade den pedagogiska plattformen, ett gemensamt ställningstagande för förskolorna i Västerviks kommun. Detta är verkligen värt att uppmärksamma. Grattis till oss alla! Vi kan känna oss oerhört stolta över att plattformen inte har blivit någon hyllvärmare som dammar i ett hörn. Tvärtom. Den har blivit ett viktigt dokument att hålla sig i och utgå ifrån. I och med arbetet med den nya läroplanen Lpfö-18

Med läroplanen (Lpfö 18) och plattformen som grund är alla våra förskolor under utveckling på sina alldeles unika sätt. Utvärderingarna visar att konkretiseringsarbetet med plattformen har bidragit till en allmän ökning av kvalitén i undervisningen och en större professionalitet och yrkesstolthet. Våra pedagogiska verktyg används och finslipas. Vi ser också att likvärdigheten har ökat samtidigt som klyftorna mellan våra förskolor har blivit större. Utan tvekan kan vi konstatera att plattformen gör skillnad för pedagoger, föräldrar och viktigast av allt: BARNEN. Det är ju därför vi har den!

Våra barn ges en fantastisk möjlighet att växa och utvecklas på våra förskolor och skolor. Inte minst syns det i måluppfyllelsen. Det är andra året i rad som resultatet för våra elever i åk 9 ökar och meritvärdet för den kommunala grundskolan är nu 239. 89 % av våra elever blev  behöriga till ett yrkesprogram i år.

Det är ett  helt fantastiskt arbete som sker i våra verksamheter. Från förskola hela vägen upp till årskurs 9.  Stort tack alla ni som gör detta möjligt!

Christine Andersson och Ewa Myhrén

Projektet att arbeta för att arbeta förebyggande och främjande kring nätkränkningar går vidare! 

STÖDMATERIAL MOTVERKA NÄTKRÄNKNINGAR finns  här:

https://sites.google.com/skola.vastervik.se/natkrankningar/startsida 

Här hittar du vår hemsida där vi samlat stödmaterial som kan användas för samtal om nätet och nätkränkningar.

Vill du läsa mer om detta finns vår förstudierapport Förstudierapport nätkränkningar.

Rapporten visar på att vi behöver fortsätta utveckla arbetet kring följande delar:

Ø  stärka det främjande och förebyggande arbetet mot nätkränkningar genom att aktivt samtala och diskutera nätet inom ramen för undervisningen och inkludera nätet i sitt värdegrunds- och likabehandlingsarbete, 

Ø  höja lärarnas kompetens kring elevernas digitala arenor och vilka kränkningar som kan förekomma där,

Ø  rusta eleverna för livet på nätet genom undervisning i nätetik, lag och brott och språkbruk på nätet,

Ø  kartlägga förekomsten av nätkränkningar, och att samverka med vårdnadshavare kring elevers situation på nätet. 

Projektet har möjliggjorts med hjälp av Sparbanksstiftelsen.

Resultaten i grundskolan går uppåt

Höstterminens betyg visar att den uppåtgående trenden fortsätter. Meritvärdet i åk 9 ligger på 226 jämfört med meritvärdet för vårterminen 218. Andelen elever som i dagsläget är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från 78 % till 85 %.

Även Skolinspektionens enkät som genomfördes under höstterminen 2018 visar på ett förbättrat resultat inom flera områden. Sedan föregående mätning vårterminen 2016 upplever allt fler elever i årskurs 9 att de vet vad som krävs och att lärarna har högre tillit till deras förmåga än tidigare år. Även värdet för studiero och trygghet har ökat. Knappt 80 % av eleverna upplever att påståendet: Jag är nöjd med min skola som helhet stämmer helt eller ganska bra. Områden som har något lägre värde i 2018 års enkät är områden som är kopplade till stimulans och utmaningar samt arbetet med att förhindra kränkningar.

I årskurs 5 upplever eleverna i hög grad att de vet vad som krävs av dem, att lärarna anpassar undervisningen efter deras förmåga och att de har tilltro till deras förmåga. Områden som eleverna upplever att vi behöver jobba mer med är studiero och att förhindra kränkningar.

Utifrån dessa områden har förvaltningen beslutat att genomföra en satsning kopplad till nätkränkningar. Tack vare Sparbanksstiftelsen har en förstudie genomförts och utifrån identifierade utvecklingsområden kommer olika satsningar att genomföras. Först ut är We Stand App som är ett projekt som ska öka tryggheten på internet och som drivs av den ideella föreningen Kumulus där Västerviks kommun är medlem. Insatsen kommer att ske i årskurs 5 och 8 och de första skolorna kommer att få prova på detta under våren 2019.

Även den pedagogiska personalen har fått besvara enkäten och även här finns studiero  och att förhindra kränkningar med som utvecklingsområden. Ett område i enkäten har förbättrats markant och det är det som handlar om pedagogiskt ledarskap. Här upplever pedagogerna att rektorerna har god kunskap om det dagliga arbetet och att de arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Det sker ett fantastiskt arbete i våra verksamheter och det är glädjande att få ta del av resultaten av måluppfyllelse och enkäter som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete för alla elevers utveckling och lärande.

 

 

 

Välkommen till ett nytt läsår!

Efter en ovanligt varm sommar är det nu dags att kicka igång läsåret 2018/19. Det känns väldigt roligt att hälsa er alla välkomna till året som ligger framför oss. Ett år med många möjligheter till utbildning och lärande för oss alla.

Under förra läsåret arbetade vi alla hårt för att skapa goda förutsättningar för våra barn och elever. Det märks att det hårda arbetet ger resultat för våra barn och elever. Förskolans arbete med att implementera plattformen är i full gång och grundskolans preliminära resultat visar ökat meritvärde för läsåret 2017/18, vilket känns väldigt roligt! Fritidshemmen beskriver på ett väldigt positivt sätt sitt arbete med eleverna. Gymnasiet och Komvux jobbar för fullt med den ombyggnad som nu går in på sitt sista år. Det sker ett fantastiskt arbete i våra verksamheter varje dag!

Det känns gott att ta del av allt jobb som sker, och det ska bli spännande och roligt att följa arbetet som kommer att ske det här läsåret.

Än en gång, varmt välkommen till ett nytt läsår i Västerviks kommun!

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

 

Inför betygssättning:

Frågor och svar från Skolverket kring betygssättning och bedömning hittar du här: https://kundo.se/org/skolverket/

Filmer om betygssättning från Skolverket

 

 

Vi har många spännande jobb och vfu-platser hos oss! Bland annat lärare med utvecklingsansvar, rektorstjänst och mycket mer!

Välkommen att kika på vad vi kan erbjuda.

Alla pedagogers korta reflektioner utifrån föreläsningen

Vår vision; Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas! genomsyrar det goda arbete som görs varje dag i undervisningen hos oss!

 

Blir du nyfiken på oss som arbetsgivare:

Välkommen till oss i Västervik!
Hos oss får du som nyexad lön från 1/7, hjälp med att hitta boende och möjlighet till kompetensutveckling genom förskole- matematik- och läslyftet. Vi erbjuder många spännande tjänster inom förskola och skola.