Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/8/5/9/pedagogvastervik.se/httpd.www/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 173 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/8/5/9/pedagogvastervik.se/httpd.www/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 180 Stöd för SKA i skolan | Pedagog Västervik

Stöd för SKA i skolan

 

Verksamhetsplan-och-detaljbudget-2017

skabild

LEDARSKAP SOM GER ALLA LUST ATT LÄRA OCH RÄTT ATT LYCKAS

I vår gemensamma strävan för att alla barn och elever ska få kompetens för livet, lust att lära och rätt att lyckas arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för att ge alla barn och elever i kommunen en likvärdig utbildning av hög kvalitet. För att detta ska kunna ske behöver vi arbeta fokuserat med våra resultat. Genom det pedagogiska ledarskapet arbetar rektor aktivt med att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat.

Vår utgångspunkt är Systematiskt kvalitetsarbete i Västerviks kommun. Utifrån 3 avstämningspunkter skapas en helhetsbild för våra verksamheter. Dessa delar är:

Dessa tre avstämningspunkter ligger till grund för våra temadagar med barn- och utbildningsnämnden och utifrån dessa skapas 3 rapporter till nämnden som sedan ligger till grund för vår verksamhetsberättelse.

I vårt systematiska kvalitetsarbete utgår vi från personal, kompetens och organisation och använder oss av följande frågeställningar:

 • Varför får eleverna det resultat de får?
 • Vad kan detta resultat bero på utifrån vår analys?
 • Vad behöver mina medarbetare för att hjälpa just dessa barn/elever?

I vår Verksamhetsplan-och-detaljbudget-2017 har följande utvecklingsområden för grundskolan identifierats:

 • Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och bedömarlyften.
 • Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och lust att lära.
 • Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.
 • Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass och fritidshem.
 • Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.
 • Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap.
 • Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling
 • Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun.
 • Aktivt arbete med rekryteringsstrategin i samverkan med Campus, högskolor och universitet för att öka andelen lärare som söker sig till Västerviks kommun.
 • Avlasta lärare arbetsuppgifter som inte hör direkt samman med undervisningen enligt nämnduppdrag 2014.
 • Alla skolor och förskolor ska ha källsortering 2016.
 • Att elevernas delaktighet kopplat till undervisningen ska öka vilket mäts i olika elevenkäter.
 • Arbeta kemikaliesmart.

 

 

Ledarskap som ger alla lust att lära och rätt att lyckas som utgångspunkt

I vår gemensamma strävan för att alla elever ska få kompetens för livet, lust att lära, rätt att lyckas arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för att ge alla elever i kommunen en likvärdig utbildning av hög kvalitet. För att detta ska ske behöver vi arbeta fokuserat med våra resultat. Det handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. Genom det pedagogiska ledarskapet arbetar rektor aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Rektor ansvarar för att den egna enheten systematiskt dokumenterar, följer upp och analyserar resultat. I arbetet kan rektor ta hjälp av centrala resurser för att få stöd i arbetet med att utveckla undervisningen på den egna skolan.

ska

Pedagogiskt ledarskap – stödfrågor med koppling till SKA-hjulet för rektor:

Hur arbetar du som rektor utifrån våra tre avstämningspunkter med resultat, pedagogisk utveckling, ansvar, höga förväntningar och motivation?

1. Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat:

 • Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov – övrigt.
 • Beskrivning av arbetet för alla elevers rätt att lyckas.
 • Beskrivning av lärares lärprocesser kopplat till resultat
 • Beskrivning av hur du kommunicerar resultat och effekter med dina medarbetare.

Utbildningskultur för att alla ska lyckas

 • Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar?
 • I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas
 •  Hur präglar visionen skolans arbete? Är den tydlig och känd för alla på enheten?
 • Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens?
 • Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?
 • Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan?

Undervisning kopplat till resultat

 • Hur får jag som rektor koll på undervisningen i klassrummen och på fritidshemmet? Hur tar jag reda på om undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har?
 • Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning?
 • Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår?

Kommunikation

 • Hur involverar du som rektor dina medarbetare i arbetet med att ta fram mål för verksamheten?
 • Hur involveras medarbetare i arbetet med att ta fram mål?
 • Hur gör du som rektor för att vara tydlig och kommunikativ? Vilka kanaler använder ni på skolan för detta?
 • Vilka forum och kanaler används för kommunikation? – visioner, mål, information och utveckling för att nå ut till elever, vårdnadshavare och medarbetare?

2. Analys av resultat

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar?
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamheten som kan förklara förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Undervisningsutveckling

 • Hur väl präglas undervisningen och verksamhet av uppdrag enligt skollag, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner och de övergripande målen?
 • Vilka kunskaper och färdigheter får våra våra barn och elever möjlighet att utveckla och vilka kunskaper och färdigheter behöver vi bli bättre på?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Kommunikation

 • Vilken typ av kommunikation arbetar jag mest aktivt med?
 • Vilken typ av kommunikation behöver jag lägga mer tid på?
 • Vilka forum/kanaler för information fungerar väl?
 • Vilka forum/kanaler behöver utvecklas?

3. Slutsatser och nya åtgärder

Utbildningskultur

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn och elever, föräldrar, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas. Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?
 • Hur och när under året ska olika analyser och bedömningar av måluppfyllelsen göras och dokumenteras och vem ansvarar?

Läs Skolverkets Kvalitetsarbete i praktiken