Stöd för SKA i förskolan

LEDARSKAP SOM GER ALLA LUST ATT LÄRA OCH RÄTT ATT LYCKAS

I vår gemensamma strävan för att alla barn ska få kompetens för livet, lust att lära och rätt att lyckas arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för att ge alla barn i kommunen en likvärdig utbildning av hög kvalitet. För att detta ska kunna ske behöver vi arbeta fokuserat med våra resultat. Genom det pedagogiska ledarskapet arbetar ledaren aktivt med att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat.

Alla förskolor förväntas genom sitt systematiska kvalitetsarbete utveckla sin verksamhet för att erbjuda den förskola som varje barn har rätt till enligt läroplanen. Förskolechefen har det övergripande ansvaret, förskolläraren har ett förtydligat ansvar och hela arbetslaget ska medverka. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i processen. Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är att säkerställa en likvärdig förskola på så sätt att förskolornas arbetssätt och processer utvecklas så att barnen kan expandera sitt lärande. Förskolan ska följa varje barns utveckling och vilket lärande verksamhetens innehåll bidragit till. Avsikten med kvalitetsarbetet är att utvärdera i vilken mån förskolan lyckas med att skapa förutsättningar för barnens lärande, inte att bedöma barnens prestationer mot fastställda kunskapsnivåer. Dokumentation blir, genom diskussioner och dialoger i arbetslag tillsammans med barnen, en pedagogisk dokumentation. Genom pedagogisk dokumentation blir arbetet och lärandet synligt i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen ska vara tillgänglig och användas i det vardagliga arbetet i förskolan där barn och pedagoger kan reflektera över lärandet och verksamhetens utveckling. Den pedagogiska dokumentationen utgör grunden för bedömningen av förskolans resultat och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Hur präglar visionen förskolans arbete? Är den tydlig och känd för alla på enheten?
 • Hur leder du som förskolechef förskolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att barnen erbjuds en förskola som de har rätt till enligt läroplanen?
 • Hur får du som förskolechef koll på undervisningen på förskolan? Vet du hur undervisningen fungerar och vilka behov förskollärarna har?
 • Hur deltar du i diskussioner tillsammans med förskollärarna om vad som är framgångsrik undervisning i förskolan?
 • Hur arbetar ni med att använda forskning och teorier för kritisk reflektion över den egna praktiken?
 • Hur sker arbetet med att utveckla en beprövad erfarenhet? Hur sker den systematiska utvecklingen av undervisningen
 • Hur sker arbetet med att utveckla en beprövad erfarenhet? Hur sker den systematiska utvecklingen av undervisningen
 • Hur leder du som förskolechef kvalitetsarbetet på förskolan, analyserar samband mellan undervisningen och barnens förändrade kunnande?

BESKRIVNING AV RESULTAT

Att beskriva förskolans resultat är kanske en komplex uppgift. Vad är resultat i förskolan?  Det handlar om att utvärdera i vilken mån förskolan lyckas med att skapa förutsättningar för barnens lärande, inte att bedöma barnens prestationer mot fastställda kunskapsnivåer eftersom förskolans läroplan anger strävansmål för verksamheten och inte specifika mål för vad varje barn ska kunna i en viss ålder. Enkäter till föräldrar kan komplettera utvärderingen av förskolans resultat.

Nedan följer exempel på vad som kan vara intressanta att titta på vid utvärdering av förskolans resultat.

Fysisk miljö

Rummets utformning, inom- och utomhus, liksom det material som erbjuds har stor betydelse för möjligheten till möten, för kvaliteten i den pedagogiska verksamheten, för barnens lärande och möjlighet till inflytande. Materialet ska inbjuda till lärande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik, ikt ska också finnas tillgängligt för barnen. Miljö och material  ska alltså stödja ett utforskande och projektinriktat arbetssätt.

 • Förskolans fysiska miljö är organiserad för många mötesplatser och för mindre grupper
 • Förskolans möbler och material är i barnens nivå
 • I miljöerna finns ett rikt utbud av material, både färdigt material men också ostrukturerat kreativt material

Undervisning och lärande

Ämnesintegrerat synsätt – ett projekterande arbetssätt.

 • På förskolan utgår pedagogerna från barnens eget utforskande och egna frågor vid planeringen av verksamheten, för att ta vara på och stärka barnens intresse för att lära
 • Pedagogerna organiserar sig i mindre grupper med barnen
 • På förskolan ser man barn i många olika rika miljöer och grupper som är upptagna tillsammans i ett utforskande och kommunicerande med varandra
 • Pedagogerna är delaktiga, lyssnande och sätter ord på barnens utforskande med ett rikt verbalt språk
 • Modersmålslärarna är delaktiga i den ordinarie verksamheten den tid de är där, och sätter modersmålet i ett sammanhang för barnen
 • Genom den dokumentation som är framtagen synliggörs ett process/projektinriktat arbetssätt
 • Vi använder modern teknik (Ipad, dator, projektor) tillsammans med barnen, som ett pedagogiskt verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 • På förskolan finns ett systematiskt och dokumenterat arbete med att följa barns utveckling och lärande
 • Förskollärarna har den ämneskunskap som behövs för att fördjupa barns lärande inom ämnena; språk och språkutveckling, matematik, naturvetenskap, teknik, ikt

Mötet med barnen – relationer

 • I interaktionen mellan de vuxna och barnen finns en kärleksfull och omsorgfull kontakt och dialog
 • När jag går runt på min/mina förskolor ser jag pedagoger som aktivt försöker möta, tolka och förstå barnens sätt att uttrycka sig och göra sig förstådda

ANALYS AV RESULTAT

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Hur har organisering, kompetens och behörighet påverkat resultaten och måluppfyllelsen?
 • Vilka utbildningssatsningar ligger framåt?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknas kunskap om och hur vi ska ta reda på mer? Vem kan hjälpa till?
 • Vilka rekryteringsbehov ser du?

SLUTSATSER OCH NYA ÅTGÄRDER

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (Vad vill vi ska hända?)
 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare? hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete?
 • Hur processen ska hållas vid liv? Behövs en tydlig plan?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort och på lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras? Vilket stöd behövs?
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur ska insatsen följas upp och utvärderas?

SKA -DIALOG

SKA-dialog är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamhetsanvarig för förskolan träffar förskolecheferna regelbundet vid verksamhetsträffar men också vid inplanerade kvalitetsdialoger (verksamhetsbesök) i verksamheten. Vid dessa möten fokuseras de tre olika områden som är kopplat till temadagarna.

Som underlag till temadagarna används dokumentation som innehåller förskolechefs analys samt de planerade åtgärderna för utveckling och förbättring. Dessa dokument ska inte ”fyllas i” endast inför temadagarna utan samtliga tre områden pågår hela tiden i verksamheten men vid tre olika tidpunkter så fokuserar vi ett specifikt område.

Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas samman med Västerviks kommun styrsystem och följs upp i delårsbokslut, bokslut, verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelse.

I förvaltningens verksamhetsplan formuleras de identifierade utvecklingsområdena som tar sin utgångspunkt i skollag, läroplan och kommunens övergripande mål.

Klicka på länken nedan för att komma till barn- och utbildningsnämndens fastställda verksamhetsplan för 2016

Fastställd-Verksamhetsplan-2016-v

I verksamhetsplanen för 2016 finns följande identifierade utvecklingsområden som gäller förskolan:

 • Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.
 • Fortsatt arbete med att utveckla förskolans kvalitet genom pedagogisk dokumentation kopplat till kommunplacerat förskolelyft.
 • Förskollärarens uppdrag ska fokuseras för en fortsatt utveckling av förskolornas pedagogiska arbete.
 • Bilda kommunövergripande nätverksträffar med förskollärare som deltagit i förskolelyftet för att fördjupa och sprida kunskaperna på förskolorna.
 • Införande av IKT-plan så att digitala verktyg väcker nyfikenhet, lust och intresse att lära.
 • Inventera förskolans lokaler med fokus på det pedagogiska uppdraget.
 • Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i förskolan.
 • Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.

verksamhetsplan-och-detaljbudget-2017

I verksamhetsplanen för 2017 finns följande identifierade utvecklingsområden som gäller förskolan:

 • Med utgångspunkt i en likvärdig förskola utarbetas en central verksamhetsidé för förskolan
 • Utveckla undervisningen i förskolan med fokus på utforskande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, miljö och material/giftfri förskola
 • Kollegialt lärande i form av nätverk och workshops utifrån identifierade utvecklingsområden
 • Ta fram en IKT-plan som utgångspunkt för det dagliga arbetet med digitala verktyg i förskolan
 • Implementera läroplanens förtydligande 2016, gällande övergångar mellan förskola, förskoleklass och fritidshem
 • Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i förskolan.
 • Utveckla likabehandlingsarbetet så att det blir en del av det pedagogiska arbetet i vardagen så att det synliggörs för föräldrar
 • Fortsatt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.
 • Arbeta kemikaliesmart.

 

 

Läs mera:

Skolverkets: Uppföljning, utvärdering och utveckling:Pedagogisk dokumentation

Skolverkets kvalitetsarbete i praktiken