SKA Systematiskt kvalitetsarbete

Årshjulet för SKA
i Västerviks kommun

Januari

Januari
Ditten
& Datten

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Vision

 

 

 

Här finns vår Plan för systematiskt kvalitetsarbete som fastställdes i nämnden i september 2015.

Hur hänger det systematiska kvalitetsarbete samman?

hur hänger kvalitetsarbetet samman

 

Utifrån ovanstående modell processas det systematiska kvalitetsarbetet i flera led där barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare, rektorer och förskolechefer samt förvaltningsledning tillsammans synliggör de delar som behöver utvecklas i våra verksamheter. Detta sker enligt den modell som finns framtagen i Skolverkets allmänna råd för arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

ska-processen

Utifrån dessa delar skapas en helhet kring vad vi behöver utveckla i våra verksamheter. Du hittar detta i  verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen under lokala styrdokument på pedagogvastervik.

Utifrån behov som identifierades i vårt systematiska kvalitetsarbete har nätverk i praktisk- estetiska ämnen inrättats. Ett första möte kommer att ske den 21/3 15.00-16.30 på Ludvigsborgsskolan.

Uppdraget innebär att vara med och sprida de kunskaper ni får till er på de konferenser som ni kommer att delta på under våren kopplat till de utvecklingsområden vi ser i kommunen.

I fokus är våra styrdokument. Var finns fokus i Lgr 11 i respektive kursplan? Hur ser de långsiktiga syftesmålen, det centrala innehållet och våra kunskapskrav ut? Undervisningens innehåll och mål är liksom genusperspektivet centralt i detta arbete.