PISA 2015 visar på trendbrott

PISA 2015 visar på ett trendbrott för svensk skola, ett resultat som vi ser också i vår kommun! Detta tack vare det goda arbete som sker varje dag av våra elever och medarbetare!

PISA mäter 15-åringars läsförståelse samt kunskap i matematik och naturvetenskap och i  Västerviks kommun ser vi samma reslutat som både PISA och Timss visar på. Eleverna har blivit allt bättre på matematik, de naturvetenskapliga ämnena och läsförståelse över tid när vi tittar på resultaten på de nationella proven. Det har skett ett fantastiskt arbete på våra skolor och kommunens elever och lärare kan vara stolta över det jobbet.

Måluppfyllelsen på ämnesproven visar att kommunens elever har ett högre resultat över tid (2012-2016). Intressant är att pojkarna står för ökningen i läsförståelse i svenska. Flickorna ligger på samma nivå som 2013 – vilket på totalen är högre än pojkarnas. I SvA är det flickornas resultat som sticker ut. Resultatet i svenska som andraspråk måste dock tolkas med försiktighet då det är en liten andel elever som läser ämnet jämfört med svenska och matematik. Även i matematik står pojkarna för den största ökningen i betygspoäng över tidsperioden.

När nu PISA 2015 presenteras är matematiklyftet något som har lyfts fram som en del i de förbättrade resultaten menar Skolverket. Det finns dock inte något empiriskt material som visar det. Det Skolverket lyfter fram är samma sak som kommunens lärare gjorde i vårens utvärdering av läs- och matematiklyftet. Det handlar om en förändrad undervisning, kollegiala samtal och en fortbildning som lärarna är nöjda med. Den formativa undervisningen lyfts också fram som en framgångsfaktor.

I vår kommun har vi haft fokus på det språk- och kunskapsutvecklande arbetet bland annat genom läslyftet men också i form av kollegialt lärande inom området. Formativ bedömning och pojkars och flickors måluppfyllelse är ytterligare delar som varit i fokus under många år i kommunen.  Det sker ett fantastiskt arbete i våra klassrum.

Stort tack och en eloge till alla våra medarbetare som gör sitt yttersta för att våra elever ska lyckas varje dag.