Nytt år och nya möjligheter!

Skolinspektionens enkät och våra resultat för åk 9 höstterminen 2018

Höstterminens betyg visar att den uppåtgående trenden fortsätter i kommunen. Meritvärdet i åk 9 ligger på 226 jämfört med meritvärdet för vårterminen  som var 218. Andelen elever som i dagsläget är behöriga till ett yrkesprogram har ökat till 85 % från vårens 78 %.

Även Skolinspektionens enkät som genomfördes under höstterminen 2018 visar på ett förbättrat resultat inom flera områden. Sedan föregående mätning vårterminen 2016 upplever allt fler elever i årskurs 9 att de vet vad som krävs och att lärarna har högre tillit till deras förmåga än tidigare år. Även värdet för studiero och trygghet har ökat. Knappt 80 % av eleverna upplever att påståendet: Jag är nöjd med min skola som helhet stämmer helt eller ganska bra. Områden som har något lägre värde i 2018 års enkät är områden som är kopplade till stimulans och utmaningar samt arbetet med att förhindra kränkningar.

I årskurs 5 upplever eleverna i hög grad att de vet vad som krävs av dem, att lärarna anpassar undervisningen efter deras förmåga och att de har tilltro till deras förmåga. Områden som eleverna upplever att vi behöver jobba mer med är studiero och att förhindra kränkningar.

Utifrån dessa områden har förvaltningen beslutat att genomföra en satsning kopplad till nätkränkningar. Tack vare Sparbanksstiftelsen har en förstudie genomförts och utifrån identifierade utvecklingsområden kommer olika satsningar att genomföras. Först ut är We Stand App som är ett projekt som ska öka tryggheten på internet och som drivs av den ideella föreningen Kumulus där Västerviks kommun är medlem. Insatsen kommer att ske i årskurs 5 och 8 och de första skolorna kommer att få prova på detta under våren 2019.

Även den pedagogiska personalen har fått besvara enkäten och även här finns studiero  och att förhindra kränkningar med som utvecklingsområden. Ett område i enkäten har förbättrats markant och det är det som handlar om pedagogiskt ledarskap. Här upplever pedagogerna att rektorerna har god kunskap om det dagliga arbetet och att de arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Det sker ett fantastiskt arbete i våra verksamheter och det är glädjande att få ta del av resultaten av måluppfyllelse och enkäter som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete för alla elevers utveckling och lärande.