Ledarskap

Skolinspektionen definierar pedagogiskt ledarskap som allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen så att alla barn och elever når så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande. Som rektor och förskolechef behöver man därför ha god kunskap om uppdraget för kunna leda lärprocesser på den egna skolan och förskolan. Som ledare behöver man också skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat.
Skolinspektionens granskning rektors ledarskap. För rektor och förskolechef finns den statliga rektorsutbildningen, från och med hösten 2015 också en särskild utbildning för förskolechefer på 7.5 hp.

Skolverket beskriver pedagogiskt ledarskap under Tema Rektor där forskning finns samlad. 

skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse men även för lärarnas kompetensutveckling. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling och säkerställa måluppfyllelse.

Utgångspunkten för vårt arbete är Skollagen och läroplanerna men också kopplingen till de mål som finns i Verksamhetsplan 2015.

Utifrån förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete är ledarskapet av central betydelse i arbetet med att utveckla kvaliteten i våra verksamheter.

För att få syn på de resultat våra barn och elever får behöver vi fundera kring varför får de de resultat de får, med de medarbetare vi har, den kompetens vi besitter och hur vår organisation är beskaffad.

Ledarskap för att alla ska lyckas

Resultatet av vårt systematiska kvalitetsarbete kopplat till ledarskap handlar om skol- och förskolekultur, överblick över pågående processer och kommunikation. Genom kommunens ledarskapsprogram ska alla ledare ges möjlighet att utvecklas som chefer. Genom pedagogiskt ledarskap arbetar rektorer och förskolechefer aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Genom kommunikation, anställdas kompetens, arbetskapacitet och behörighet skapar de pedagogiska ledarna i våra verksamheter förutsättningar för att alla ska lyckas för att nå kompetens för livet.

schema-ledarskap_vvik