Lärmoduler

”Lärandet ska vara synligt för den som lär sig” och ”goda resultat nås tillsammans”. Tankarna kommer från John Hatties metastudie om vilka åtgärder som höjer elevers prestation i skolan. Synligt lärande, ”Visible Learning” är när lärare ser lärande ur ett elevperspektiv och eleven ser och uppfattar sitt eget lärande. Dessa delar ligger till grund för läs- och matematiklyftet samt bedömarkursen från  Skolverket. Länkar nedan.

Hattie menar också att det finns flera sätt att vara en bra lärare och vi borde sluta med att rekommendera ett fåtal olika sätt att undervisa. Det grundläggande kravet i synligt lärande är ” Know thy impact ”: lärare och skolledare som ständigt strävar efter att hitta bevis för att den effekt de har är de mest framgångsrika. Detta väcker frågan om ”vad är påverkan?”, ”hur stor är påverkan?”, och ”hur många elever får minst ett års ökade kunskaper för ett års insatser?” De här frågorna debatteras bäst mellan lärare och skolor och är de centrala för att maximera effekten. Här är kraften i lärares kollektiva samarbete central. (Läs mer om ”collective self-efficacy” under fliken betyg och bedömning)

Kollegialt lärande är ett fokusområde i vår verksamhetsplan för 2017. Den formativa undervisningen är central i detta. Genom forskning och beprövad erfarenhet vill vi utveckla undervisningen.  Vi samtalar kring läst litteratur, tillämpar delar av det lästa i våra klassrum  för att sedan, genom fördjupade samtal, vidga vår kunskap och förståelse för hur lärande går till.

På våra skolor är följande områden i fokus för det kollegiala lärandet.