Grundskolans utvecklingsområden under 2016/17

grundskolans utvecklingsområden

I vårt pågående systematiska kvalitetsarbete har en mängd utvecklingsområden lyfts fram av medarbetare och rektorer. Utifrån dessa bilder har vi på barn- och utbildningskontoret tagit fram följande utvecklingsområden som gäller under 2016/17. En mer detaljerad bakgrund finns i den verksamhetsplan som fastställts av barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Inom vissa områden har arbetet pågått under en längre tid. Nätverk för fritidshem och förskoleklass har pågått sedan 2014. Här har medarbetare från kommunens fritidshem och förskoleklasser träffats och diskuterat likvärdighet och framtid vid ett antal nätverksmöten. Under hösten 2015 har fokus legat på de nya kapitlen i Lgr11 som kommer att gälla framöver. Också SYV-gruppen har träffats under 2015. Ett flertal SYV-are och medarbetare på kommunens grundskolor och gymnasieskola har deltagit i en fortbildning som bland annat ordnats av Skolverket. Målet med arbetet är att hitta en röd tråd i studie- och yrkesvägledningen från tidiga skolår och hela vägen genom utbildningskedjan. Ett antal SYV-are och lärare har också besökt Resinit för ett studiebesök, Ingvar Norén som är VD välkomnar besök av elever, är någon intresserad så hör av er till någon av oss för mer information.

Läs- och mattelyft startades upp på alla skolor under 2015 och vi är nu halvvägs i arbetet. En första utvärdering visar att satsningen är välkommen på våra skolor. Lyften genomförs i ett högt tempo, men ger mycket genom de kollegiala samtal som sker på våra skolor. Att få varva teori, praktik och diskussion är uppskattat. . Röster som hörs är att det känns bra att prata pedagogik, metodik och undervisning och att dessa samtal sprids till fler platser än bara träffarna inom lyften. Ambitionen är att de kollegiala samtalen ska ligga till grund för fler satsningar som t ex nätverken i de praktiskt- estetiska ämnena och moderna språk.

I moderna språk ser vi att många elever hoppar av sitt språkval, det är upp till hälften av våra elever som inte fullföljer sina språkstudier. Språk är en viktig nyckelkompetens för framtiden och vi vill därför fundera på varför så många elever lämnar sitt språk och vad vi kan göra för att utveckla undervisningen så att fler elever fullföljer sitt språkval.

I de praktiskt- estetiska ämnena får flickorna oftast de höga betygen och pojkarna de låga. Det här vill vi fördjupa oss i och analysera tillsammans med lärare och rektorer. Hur kan vi arbeta för att alla elever ska få förutsättningar att nå de högre betygen?

Vi tar emot allt fler nyanlända och statens krav på mottagandet har skärps vid årsskiftet. Att starta upp ett nätverk kring undervisning och lärande med koppling till nyanlända är därför angeläget och kommer att statas upp under våren 2016.

Vi ser med tillförsikt fram emot arbetet med att fortsätta utveckla vårt arbete mot en allt högre måluppfyllelse där alla våra elever känner lust att lära och lyckas i sitt lärande för livet.