Fritidshem

Läs alla anteckningar

 

Kvalitetsarbete under året

Utifrån Skolinspektionens beslut 2014 har vi startat ett förändringsarbete för att ”Säkerställa att personalen på samtliga fritidshem och elevernas övriga lärare utvecklar samarbetsformer för att stödja och stimulera varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, och skapa en verksamhet som kompletterar skolan innehållsmässigt.”

Flera träffar har arrangerats under året och utgångspunkten har varit – Hur kan vi utvecklaallmänna råd för fritidshem våra fritidshem så att vi följer styrdokumentens intention med samverkan skola – fritidshem? Hur kan vi skapa en dokumentation som visar på kvaliteten på våra fritidshem där elever, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans skapar denna bild. Utifrån de allmänna råden för fritidshem har vi diskuterat och samtalat och sett film kring de allmänna råden. Fortsatta träffar annonseras i kalendern och inbjudan skickas till rektorerna. Regeringsuppdraget att ta fram ett eget kapitel om fritidshemmet kan du läsa mer om här

Diskussionsfrågor:
 • Vad – Hur ser vår målbild för undervisningen på fritidshemmen ut?
 • Hur syns målbilden i våra verksamheter? Vårt systematiska kvalitetsarbete – uppföljning och utvärdering.
 • Varför väljer vi att arbeta mot dessa mål?

Fokus på målen, läroplanens första kapitel, helhet där lärande – omsorg och utveckling är i fokus samt hur vi kan hitta samverkan mellan skola och fritidshem.

Viktiga saker i diskussionen kring fritidshemmet är:
 • barnkonsekvensanalys – barnens bästa i alla beslut vi fattar.
 • förmågorna från läroplanen.
 • likabehandlingsarbete och planen mot kränkande behandling – kartläggning och plan för fritidshemmet.
 • elevers och vårdnadshavares delaktighet i planeringen av verksamheten.
 • fritidshemmet och det systematiska kvalitetsarbetet.
 • elever med annat modersmål.
 • särskilt stöd och extra anpassningar på fritidshemmet.
 • lokaler och gruppstorlek.

Vi har också tagit del av SKL:s kvalitetsstöd i arbetet med fritidshem. Skolverkets skrift Fritidshemmet – lärande samspel med skolan har också inspirerat oss i arbetet.

Nästa steg är att formulera en plan för arbetet på fritidshemmen i Västerviks kommun.  Ett spännande och inspirerande arbete där elevers och föräldrars delaktighet ska vara en del i vårt arbete att ta nästa steg. håvande barn

 

 

 Träff den 16/9 med samtal utifrån förslaget på nytt kapitel i Lgr 11 för fritidshemmet.

Vi tog vår utgångspunkt i texten som Skolverket publicerade i augusti och samtalade kring den kopplat till SKL:s film kring det allmänna rådet. Våra samtal mynnade ut i följande tankar:

Grupp 1

Mycket samtal kring förutsättningar och organisation, viktigt att rektor skapar förutsättningar. Att se barnen hela dagen, viktigt och ett önskescenario skulle vara att man är en grupp olika vuxna som har hand om barnen hela dagen – olika kompetenser som samverkar. Vikten av att skapa mål och dokumentera för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Tid att planera tillsammans med läraren för att kunna samverka och dela kompetensen med varandra – att sprida in i skolverksamheten. Också vikten av utbildad personal. Också för att synliggöra uppdraget mot föräldrar. Vikten av lokaler och andra förutsättningar för att skapa en verksamhet som följer målen och syftet i läroplanen och läroplansförslaget.

 

Grupp 2

Sluta vara tillgängliga för skolan för att kunna fullfölja det uppdrag man har som fritidspedagog. Att lyfta verksamheten – barnets behov i fokus. En viktig verksamhet för alla barn – inte styrt efter föräldrarnas behov – vad betyder det att alla barn inte har rätt till fritids? Kanske behöver vi göra några saker på annat sätt eller annorlunda för att närma oss det nya kapitlet i Lgr 11. Mer reflektion och medveten målstyrning. Varför gör vi det vi gör och hur kan vi synliggöra lärandet och kopplingen till läroplanen och hur kan vi hjälpa eleverna att komma längre i sitt lärande.

 

Grupp 3

Rektorernas del – de borde se filmen – mycket som ligger på deras ansvar. Det nya kapitlet skapar tydlighet – också bra för likvärdigheten och kvaliteten. Tydligheten mot föräldrar – lättare när läroplanen är tydlig och har ett tydligt syfte och mål. Barngrupperna är stora och det skapar inte förutsättningar för samtal med föräldrar. Ibland kanske man som fritidspedagog går på möten som är onödiga – sitter av tid. Bra att vara selektiv där. Kost och sömn – hemmets ansvar, något som vi inte kan påverka så mycket men självklart lyfta i samtal. Också en konflikt när vi inte serverar det mest nyttiga till mellis. Den nya läroplanen skapar förutsättningar för likvärdighet.

 

Grupp 4

Undervisning = målstyrd process, komplement = lära på andra sätt än det traditionella ”skolsättet”. Viktigt att fritids inte blir ”eftermiddagsskola”. Att som fritidspedagog använda sin kompetens – heldagsverksamhet – autenticerar det man jobbar med i skolan – en vinst för många elever. Lgr 11-kapitlet, något som man känner igen sig i och som man känner stolthet för. Vikten av att rektor har kompetens och kunskap om fritids och fritidshemmets uppdrag. Vikten av att som fritidshem värna sitt uppdrag och också sin planeringstid för att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet.

Nästa träff blir på kommunhuset den 18/11 mellan 9.00-11.00. Inbjudan kommer via rektor.

Filmer:

Fritidshem – lärande i ett helhetsperspektiv

Fritidshem – lärande i ett helhetsperspektiv (kort version)

Kvalitet i fritidshem – föreläsning med Kerstin Kohlström

 

Kompetensutveckling och konferenser :

Fritidshemsbiennalen i Norrköping 5-6 oktober.