Pedagogisk dokumentation

Alla förskolor ska ha väl fungerande system för att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Detta kan ske genom pedagogisk dokumentation. Genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen kommer verksamheten och det den erbjuder barnen att synliggöras. Dokumentationen i sig är inte pedagogisk men den kan bli pedagogisk i relation till syftet med att dokumentera, det beror alltså på hur den används. Den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att föra den pedagogiska processen framåt.  Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar med läroplanens alla mål. Dokumentationen kan också ge kunskap om barns lärande och utveckling.  Genom pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå ifrån det som sker bland barnen, det som barnen är intresserade och upptagna med att undersöka i den dagliga verksamheten. En viktig del i dokumentationsarbetet är också att involvera barnen.  Redan i barnomsorg och skolakommitténs betänkande (SOU 1997:157) Att erövra omvärlden – Förslag till läroplan för förskolan, fanns en definition av pedagogisk dokumentation, den lyder som följer:

”ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på gemensamt reflektionsarbete, där såväl lärare som barn, föräldrar och andra kan delta. För att synliggöra praktiken krävs dock att dokumentation blir en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta förutsätter att man i arbetet kan skapa en kultur av samarbete,reflektion och kommunikation. Att bygga en sådan kultur. Det är ett omfattande arbete som kräver lång tid, en professionell inställning samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra”. (SOU, 1997:157, s.98).

 

Pedagogisk dokumentation på våra förskolor

I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Nu startar vi nätverk för att tillsammans fördjupa oss. Nätverken blir en plats där vi tillsammans kan utveckla den pedagogiska dokumentationen genom att dela erfarenheter med varandra och också fylla på vår kunskap med litteratur-läsning.

Under fliken nätverk kan du följa arbetet i form av inbjudningar, minnesanteckningar och presentationer.

 

 natverkstraff-fsklarare-inbjudan-19-sep.pdf

Här kan du läsa mer om pedagogisk dokumentation

Länkar till olika avhandlingar som handlar om pedagogisk dokumentation

Men så kan man ju också tänka/ 2014, Karin Alnervik

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan/2011,Lise-Lotte Bjervås

Uppföljning och utvärdering för förändring- pedagogisk dokumentation som grund för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan /2013,Ingela Elfström

”Barns lärande följer inte vårt sätt att dela upp världen i avgränsade discipliner och ämnesområden. De är snarare transdisciplinära tänkare som går in i olika problemfält. Med ett transdisciplinärt lärande är det lättare att möta barnens kreativa sätt att utforska världen. Det kräver ett lyssnande till det vi inte självklart redan vet och delat in. Därför bör man vara så öppen som möjligt för att barnen konstruerar och uppfinner egna frågor och problem som går att utforska”, säger Ingela Elfström.

Ingela Elfströms studie baseras på förskollärarnas dokumentation, inspelade planeringssamtal, barnens teckningar, dokumentationsprotokoll och veckobrev till föräldrarna. Ett översiktsschema användes där man för varje aktivitet med barnen noterade datum, uppgift, syfte, barn, vad som händer, reflektioner och hur man går vidare. Varannan vecka reflekterade pedagogerna över sin dokumentation. Samtalen kom att handla om vad kunskap är, när ny kunskap skapas, om ämneskunskap i mötet med barnens intressen och om barnen som medskapare till kultur. De talade också om humor och fantasi som viktiga drivkrafter i lärandet, som till exempel när barnen lägger till något som gör en tråkig aktivitet lite roligare.

 

 

Mer inspiration hittar du i följande filmer:

Skolverket berättar om förskolan – uppföljning, utvärdering och utveckling

Lärarfortbildnings utbildare Katarina Larsson och Lena Edlund berättar om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.