Undervisning och kunskapsområden

OBS!! Sidan är under utveckling!

Målen anger riktningen på kvalitetsarbetet och uttrycker en förväntad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen ska integreras i det pedagogiska arbetet, de är inbördes beroende och kan inte betraktas som separerade från varandra. Förskolan ska behålla sin särart där utforskandets pedagogik får vara undervisningsform. I läroplanen är målen uttryckta som strävansmål och de är utformade på ett sådant sätt att de inte begränsar barnens lärande och utveckling inom de olika målområdena. Förskolan behöver synliggöra HUR arbetet sker med läroplanens olika mål. Det handlar om att göra observationer i barngruppen, vad gör och säger barnen, vad är barnen upptagna av, vad undersöker barnen? Vilka läroplansmål ska vi arbeta med som barnen förväntas ha möjlighet att utveckla ett kunnande om? Vilket slags lärande och kunskap syftar just det här temat/projektet till?

I det systematiska kvalitetsarbetet har vi identifierat att vi behöver utveckla dokumentationen för att vi ska kunna göra bedömningar av förskolans resultat, alltså hur väl förskolorna arbetar utifrån läroplanens mål. Därför har vi genomfört två kommunplacerade  förskolelyft som handlat om uppföljning, utvärdering och utveckling – pedagogisk dokumentation. Nu fördjupar vi oss i gemensamma nätverk för att stärka dokumentationen och ett utforskande arbetssätt vilket är delar av förskollärarens uppdrag (se mer under fliken nätverk).

Ytterligare ett identifierat utvecklingsområde handlar om att utveckla undervisningen med fokus på utforskande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, miljö och material/giftfri förskola (se mer i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017).

Skolinspektionen har publicerat en ny rapport som handlar om förskollärarens uppdrag. I rapportens senare del finns bilagor med underlag för självskattning som kan användas på förskolorna.

Skolinspektionens rapport om förskolans pedagogiska uppdrag, om undervisning, lärande och förskollärarens uppdrag

Skolinspektionens webinarium om förskolans pedagogiska uppdrag

KUNSKAPSOMRÅDEN SOM SKA INTEGRERAS I MENINGSFULLA SAMMANHANG – PROJEKT

Läroplanens olika kunskapsområden ska integreras med varandra så att barns lärande sker , i ett för barnen, meningsfullt sammanhang. I läroplanen beskrivs att barnen ska utveckla olika förmågor som exempelvis förmågan att reflektera, undersöka, urskilja, pröva olika lösningar, liksom att föra och följa resonemang.

I det systematiska kvalitetsarbetet har vi också sett att förskollärarna till del behöver fördjupa sina kunskaper inom olika ämnesområden för att på så sätt kunna fördjupa barns lärande.

Nedan följer tips på fördjupningar inom olika ämnesområden:

Språk och språkutvecklande arbetssätt:

Inom ramen för Skolverkets läslyft finns nu även moduler som gäller för förskolan. Här finns många bra avsnitt för förskolan.

Länk till Skolverkets läs och skrivportal

Matematik

 

 

Naturvetenskap och teknik

Tips på litteratur om förskolans naturvetenskap med koppling till dokumentation.

Förskolans naturvetenskap i praktiken

Länk till UR – Amanda längtar – årstider

IKT- digitala verktyg för lärande

Mål i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017:

  • Ta fram en IKT-plan som utgångspunkt för det dagliga arbetet med digitala verktyg i förskolan

De barn som går i förskolan idag föds mer eller mindre in i en digital värld. Därför är det spännande och nödvändigt med digitala verktyg i förskolan. Det är inte verktygen, exempelvis lärplattor, som i sig kommer att göra skillnad. Skillnaden består i att pedagogen använder digitala verktyg så att barnen känner nyfikenhet och lust att lära.  Förskolans uppdrag med att förbereda barnen för ett digitalt samhälle är också på väg att förstärkas med ett förtydligande av förskolans läroplan

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

Skolverket – lärplattor i förskolan

Länk till pedagog.stockholm, programmering i förskolan

Miljöer för lärande – hur lever projekten i miljöer?

Blogg pedagogiska kullerbyttan om miljöer