Förskola

FÖRSKOLAN – EN DEMOKRATISK MÖTESPLATS DÄR OLIKHETER BERIKAR, EN PLATS FÖR OMSORG LEK OCH LÄRANDE

vision fsk

Förskolan är en del av utbildningssystemet där tanken om ett livslångt lärande är central. I förskolan befinner vi oss i en slags brytningstid då gamla traditioner och sanningar om förskolan utmanas av förväntningar på ett annat pedagogiskt innehåll eftersom kunskapsuppdraget nu är förtydligat. Det handlar främst om kompletteringar av mål och riktlinjer när det gäller barnens språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling, samt naturvetenskap och teknik. I läroplanen används begrepp som förmåga att reflektera, undersöka, urskilja, pröva olika lösningar, liksom att föra och följa resonemang. Förskolans inriktning är nu kunskap, utbildning och lärande. Samtidigt ska förskolans särart vara utgångspunkt där lek och lärande är varandras förutsättningar så att barnen lär i ett meningsfullt sammanhang. Med  utgångspunkt i ovanstående behöver vi ett ökat fokus på hur barn lär och på barns kunskapsutveckling. I förskolans uppdrag är det centralt att verksamheten ska bidra till att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Däremot finns inga kunskapskrav som barnen ska uppnå vid en viss ålder eller vid olika tidpunkter. Förskolan ska utgå ifrån att varje barn är kompetent, nyfiket och har en egen lust och kraft att utforska, lära och utvecklas i samspel med andra och världen runtomkring. Ett utforskande förhållningssätt lyfter fram barnens egna frågor där barnet är medskapare av sin egen kunskap. Begreppet undervisning omfattar även förskolan och beskrivs i skollagen som målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar utveckling och lärande. Undervisningen i förskolan syftar till att expandera barnets lärande i dialog, där barn och pedagoger befinner sig i fördjupningar.

För närvarande arbetar förskolecheferna tillsammans med att ta fram gemensamma målbilder för förskolan i Västerviks kommun för att erbjuda alla barn en likvärdig förskola.

”Någon kanske vet vad en förskola är men ingen vet vad en förskola kan bli”!!

Fördjupade kunskaper om förskolans förändrade uppdrag kan du få genom att titta på nedanstående film där forskaren Sven Persson föreläser om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling.

 

Nedan finns länkar till två av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar som handlar om förskolan:

Skolinspektionens kvalitetsgranskning – förskolans pedagogiska uppdrag

Förskola, före skola – lärande och bärande

Litteraturtips