Kategoriarkiv: Skola

Dialogmöte i förskoleklass

Dialogmöte i förskoleklass, tema bedömningsstöd.

Info och tankar kring fortbildning:

Vi inleder med att prata om den konferens som Lärarfortbildning erbjuder nu i höst och som flera lärare i förskoleklass önskat att delta på.  Vi har tillsammans i rektorsgruppen beslutat att istället satsa på en utbildning i kommunen. Vi vill skapa en kollegial satsning där vi tar del av aktuell forskning och därigenom utvecklar vår verksamhet. Kontakt har tagits med Jönköping som erbjuder en utbildning på 15 hp som har ett innehåll som passar våra behov. Mer info kommer.

Modersmålsstöd:

Ann Nilsson, chef för modersmålsenheten berättar om modersmålsstöd i förskoleklass. Modersmålsstöd är inte undervisning i modersmålet utan ska fungera som ett stöd i det språkutvecklande arbetet. Modersmålsstöd behöver inte ges av en modersmålslärare utan ska enligt förarbetena till skollagen ske i den ordinarie undervisningen av den ordinarie personalen. Här kan man t ex ta stöd av modersmålslärarna eller använda modersmålslärare i verksamheten.

Kartläggningsmaterial i förskoleklass. Info och workshop

Alla får ta del av upptryckt material som blir obligatoriskt för huvudmannen att genomföra från och med ht 2019. Några i gruppen har prövat att använda materialet. Vi kommer att följa upp hur det fungerar i vår undervisning när vi ses den 29/11 för nästa förskoleklassdialog.

Hur gör vi med nyanlända och kartläggningsmaterialet i förskoleklass? Helen pratar med Ann Nilsson om hur vi kan tänka kring detta.

Flera lyfter svårigheten att genomföra kartläggningen i en ny grupp. Någon har testat och upplevde att det fungerade bra. Viktigt att vi under detta år funderar på hur det kan genomföras och dokumenteras. Också viktigt att återkoppla till Skolverket om de utmaningar som vi ser när vi prövar materialet. Se det som ett avcheckningsmaterial – inte något som vi jobbar igenom utan har som underlag för fortsatt undervisning i ett formativt syfte.

Samtal i grupper, samlade tankar:

Måste vi ha egna matriser – kanske kan man samla det lite lättare och inte i pappersform?  Måste vi följa tidsramen slaviskt? Hur fungerar tidsplanen? Hur identifierar  vi  eleverna som behöver utmanas? Viktigt att fånga in dem.

Vem gör vi kartläggningsmaterialet för? För elevernas del vi inte ha så bråttom utan mer över tid. Hur stora grupper ska man ha och hur skapar vi dessa grupper? Viktigt att skapa en struktur för jobbet.

Formativt syfte för att veta var eleverna befinner sig. Också viktigt för dokumentation. Att dela upp kartläggningen och använda den som en form av fördiagnos inför fortsatt jobb – formativ undervisning.

Pröva med några elever. Gediget jobb som kräver tid för både genomförande och gruppindelning. Är det en scanning som ska göras för att notera progression? Ett bra material och skönt att Skolverket har gett uppdraget som kommer från riksdagen. Ska OAS vara kvar? Det väljer man själv om man vill genomföra på sin skola i dialog med rektor och specialpedagog.

Mycket görs redan, bra att kunna ta bort en del saker för att ha ett gemensamt arbetssätt – en formativ bedömning som skapar en undervisning. Resultaten behöver följas upp på våren. Lyfter förskoleklassen som profession, kommer gynna likvärdigheten och verksamheten. Kommer bli en rutin när vi väl kommit igång med den.

Vi ses den 29/11 för att följa upp ovanstående och dela erfarenheter med varandra.

Sommarhälsning

Vi vill tacka alla er som arbetar med våra barn och elever för det goda arbete som har skett under året. Ett otroligt viktigt arbete för våra barn och elevers lust att lära och rätt att lyckas. Här gör alla ni som arbetar i våra verksamheter skillnad, för barn och elever men också för samhället.

Det är med stor glädje vi ser att våra elevers måluppfyllelse i grundskolan har ökat i år. Det preliminära meritvärdet ligger på 218 poäng jämfört med förra årets 208. Det är ett stort och viktigt arbete som skett under många år, från förskola till grundskola för dessa elever. Stort tack för det! Det känns gott att ni tar vid arbetet på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Under året har det hänt otroligt mycket hos oss. Mycket positivt har hänt och det sker varje dag små mirakel bland våra barn och elever. Vår IKT-satsning är nu i full gång och på både förskolor och skolor pågår nu arbetet med att implementera på olika sätt.

På flera av våra enheter är verksamheten i gång under hela sommaren och vi vill tacka er för att ni finns hos våra barn och elever under sommaren.

Vi är glada och stolta över våra barn och elevers goda utveckling. Helt avgörande för detta är det fantastiska och engagerade arbete som göra av er alla varje dag i våra verksamheter.

Stort tack för det läsår som gått och vi önskar er alla en härlig sommar!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

Dialogmöte i förskoleklass 2018-05-03

 

Eva Andersson och pedagogisk dokumentation

Vad är pedagogisk dokumentation för oss?

 • Som ett verktyg – följa upp och ta det vidare.
 • Individuellt och i grupp
 • Tydliggör och synliggör
 • Att hjälpa fram de förmågor som eleverna behöver utveckla.
 • Att synliggöra det egna arbetet som pedagog för att kunna utveckla verksamheten.
 • Hur hittar vi barns intresse? Att starta i barnen.

Målrelationellt eller målrationellt? Förskolan har ett starkt krav på att jobba målrelationellt – något som vi också har i grundskolan utifrån läroplanen. Det handlar om att hitta ”barnets begär” att se vad barnet tittar på. Den pedagogiska dokumentationen gör att man kommer nära barnen. Allt i våra bedömningar måste ställas i relation till… Hur påverkar miljö och material det som sker?

Pedagogisk plattform i Västerviks kommun

Har förskolan tagit fram under 3 år i kommunen för att skapa en likvärdig förskola. Hur kan man organisera för en lärande organisation? Mötet är centralt. Alla ska jobba med pedagogisk dokumentation. Projekterande arbetssätt – för att komma på djupet i arbetet och att vara i en process med barnen.  Miljö och material – ett mer ostrukturerat material. Här använder man Stenhamravillan och spillmaterial. Dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet.

 • Undervisningsform – tematiskt och projekterande arbetssätt
 • Miljö och material
 • Relationellt

Eva beskriver hur man arbetar med plattformen och visionen kring hur den pedagogiska dokumentationen ska se ut när det ”är färdigt”.

Vad kan vi tänka att vi kan ta med oss till förskoleklassen utifrån det Eva beskrivit?

 • Önskan om mer tid till samtal/pedagogiska samtal i arbetsgruppen. Att försöka hantera sin tid så att man använder den klokt. Att skapa strukturer för att hitta tid och för att använda tiden effektivt sätt.
 • Kill your darlings – utifrån barngruppen och det som just den gruppen behöver och vill lära.
 • Reflektionstid är viktigt.
 • Koppling till förskolan – skolan och hinna reflektera. Inte vara en ö utan också vara en del av helheten.
 • Vad är det som blir viktigt att ta reda på om barnen. Kan barnen berätta vilka de är och var de kommer ifrån. Att samtala med barnen om hur de tycker att man ska starta upp en grupp.
 • Att låta barnen i förskoleklass vara med och välkomna de nya eleverna i förskoleklass.
 • Att hitta sätt till kollegiala samtal, IRL och digitalt, det finns många olika sätt – det gäller att hitta vägar till detta som fungerar utifrån våra olika förutsättningar.

Avtal för förskoleklass

Vi pratar om avtalet för förskollärare i förskoleklass och att det i dagsläget inte finns tankar på att göra ett lokalt avtal i Västervik. Vi avvaktar Lärarförbundet och SKL och ser hur man går vidare nationellt. Det finns säkert anledning att återkomma till frågan senare. Ewa kommer bjuda in lärarförbundet till en träff under hösten, då kan det finnas möjlighet att ha ett fackligt möte för de som önskar i anslutning till dialogmötet.

Fritidshemsdialog 8 mars 2018

Dialogmöte för fritidshemmet 2018-03-08

Uppdraget till idag:

Vi berättar vad vi har prövat sedan sist. Flera har prövat att spela in på paddan tillsammans med eleverna. Några har också provat att programmera blue-bots. Samverkan med skolan har skett både vid filmande och vid programmering. På något fritids har man också, i samverkan med skolan börjat att ta fram ordningsregler som man sedan kommer att göra små filmer kring för att förstärka värdegrundsarbetet. Eleverna tycker att det är roligt att arbete med detta.

Programmering av varandra genom att gå och röra sig i rummet. Att programmera är inte något som sker digitalt enbart, utan som också sker fysiskt.

Blue-bots:

Bara fantasin sätter gränser för vad vi gör utifrån vårt uppdrag i fritidshemmet. Kartor, bokstäver, djur och natur…

Padlet för oss i vår förvaltning:

Här man kan hitta förslag och idéer till undervisning i fritidshemmet kopplat till digitalisering och programmering. Här finns underlagen till den fysiska programmering som vi gjorde tillsammans idag. Här kan man också boka lådor med Blue-bots: https://padlet.com/skoldatateket1/g13ncozenhui

Olika appar som vi kan använda för att programmera med våra elever:

Light-bot och Scratch jr är två förslag. Scratch jr kan man använda för att göra sagor, berättelser och mycket mer. På webben finns också Scratch där man kan göra egna uppdrag och spel.

QR-koder:

Cloud QR är en app (kostar 40 kr) som Helen Palmén använder, den kostar och man behöver Ios 11 för att kunna ladda ner den. Enkel att använda. Det finns en gratisvariant: https://www.cloud-qr.se/tips där man kan skapa QR-koder. Här ska kommunen teckna ett biträdesavtal så här kan vi använda tjänsten. Det man behöver tänka på är att det finns som en länk när man skapar QR-koder.

Nästa träff:

Sker områdesvis. Testa gärna att göra QR-koder eller något annat som kan kopplas till programmering/digitalisering.

 

 

 

Dialogmöte i förskoleklass

Vi börjar med att visa de iBooks vi gjort till idag.

Helt fantastiska verk av våra förskoleklasselever. Roligt att få ta del av dessa. Tack!

Tips

Vad har hänt här? Opals förlag. http://www.opal.se/index.php?p=pres&isbn=9789172997851#.WoWSSGeWw2w En bok som kan användas i arbetet med både analogt och digitalt skapande.

Programmering

Programmeringsväskor som är finansierade med pengar från små steg, stora förbättringar finns att låna. De lånas via Padlet på nätet https://padlet.com/skoldatateket1/g13ncozenhui

Vill man låna väska så skriver man upp sig och den som har en väska ansvarar för att lämna den vidare till den som står först på kölistan.

På Padleten finns en mängd information om IKT, tips och fortbildning. Gå gärna in och kika på sidan.

Vi provar att programmera de bluebots. Erfarenhet från skolor som har provat detta är att eleverna i förskoleklass uppskattar att få arbeta med dessa. Man kan använda dem för att lära sig saker inom många olika områden – bara fantasin sätter gränser.

Tips på app: Scratch jr

Nästa gång

Nästa gång vi ses är den 3/5. Inbjudan kommer via rektor. Till dess vill vi att ni prövar att göra den talföljdsuppgift vi gjorde under dagen. Den ligger i padleten under sorteringsalgoritm. Vi vill också att ni prövar någon form av programmering, analogt eller digitalt tillsammans med era elever.

 

 

 

Övergångar som skapar förutsättningar för trygghet och lärande

Härligt att vårterminen 2018 nu är i gång!

Det är roligt att följa året i våra verksamheter. I Grundskoletidningen lyfts Skogshagaskolans arbete med årshjulet fram som ett gott exempel på hur skolan kan arbeta med övergångar. Det jobbet har vi fått förmånen att ta del av i hela vår förvaltning.

Utifrån Skogshagas årshjul, som bygger på Skolverkets material kring övergångar, har vi beslutat hur vi ska arbeta med övergångar i vår förvaltning. Vi kommer under våren att följa nedanstående hjul som förskolechefer och rektorer beslutat. Våra fristående förskolor och skolor har fått ta del av vårt arbete så att alla barn och elever kan få samma förutsättningar oavsett vilken förskola eller skola de går på.

Vår ambition är att årshjulet ska skapa trygghet och kontinuitet för våra elevers lärande genom hela skolsystemet, från förskola till gymnasium. Plan för övergångar i Västervik ver 2

 

Läs gärna reportaget från Skogshagaskolan här: http://www.grundskoletidningen.se/7-2018/arshjulet-underlattar-overgangen

Avslutningsvis vill vi hälsa er alla välkomna tillbaka till våra verksamheter och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under 2018 för att ge våra elever Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas!

Hälsningar Magnus Bengtsson, Ewa Myhrén och Jörgen Jonsson

Med önskan om härliga lediga dagar!

Tänk att det redan är avslutningstider och dags för lov och ledigheter!

Höstterminen lackar mot sitt slut och det har varit bråda tider så här mot slutet av terminen. Den undervisning som vi planerar och genomför under hela året trängs med betyg som ska sättas, omdömen som ska skrivas, Lucia och ämnesprov som ska genomföras. Det är verkligen fullt upp i våra verksamheter så här just före jul!

Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag! Det finns en berättelse som vi har återkommit till under hösten i olika sammanhang. Det är berättelsen om mannen som möter stenhuggare.

 Den förste stenhuggaren han möter svettas och ser irriterad, arg och trött ut. Mannen frågar honom vad han gör och han svarar

– Jag hugger sten.

Mannen möter ytterligare en stenhuggare som svettas och hamrar på och frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag försörjer min familj.

Mannen går vidare och ser en stenhuggare som hugger för glatta livet och gnolar. Han frågar honom vad han gör och han svarar

-Jag bygger en katedral.

Vi tänker att det är precis det vi alla gör i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en slags katedral för våra barn och elever, där katedralen är en undervisning och en plats som ger förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans. Vi vill tacka er alla för det fantastiska arbete som ni gör för våra barn och elever varje dag. Det känns gott att göra det här arbetet tillsammans. För att bygga vår kunskapskatedral krävs en stor insats och alla i våra verksamheter är viktiga delar i vårt kunskapsbyggande för barn och elever i Västerviks kommun.

Stort tack för allt gott arbete under hösten! Vi hoppas att ni alla får möjlighet till sköna , lediga dagar under de helger som kommer.

Hälsningar

Magnus Bengtsson, Jörgen Jonsson och Ewa Myhrén

FÖRSKOLEKLASSDIALOG 2017-11-30

Vi inleder med en genomgång av vad som är nytt i vår läroplans första kapitel och vad Skolverket menar med digitalisering. På följande film finns detta sammanfattat:

Fyra aspekter av digitalisering:

 • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. (Här är det viktigt för oss att också förmedla detta till föräldrar – hur vi jobbar med källkritik och vad som man vill och kan dela)
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

 

Varför är det så viktigt för oss att kunna programmera?

 • Likvärdighetsperspektiv
 • Demokratiperspektivet
 • Att förstår det samhälle vi lever i.

Digitalisering; Hur? Aldrig bli ett självändamål i sig!

Baklängesplanering av undervisning:

 • Syfte?
 • Vad ska eleverna lära sig?
 • Hur ska de lära sig?
 • Hur kan digitala verktyg stödja det som eleverna ska lära sig?

Språkutvecklande arbetssätt

 • Alltid i ett sammanhang inom det område man arbetar i.
 • Interaktion mellan barnet/eleverna i lärandet.
 • Språklig stöttning och stödstrukturer.

Att tänka på:

 • Att ta små steg
 • En sak i taget
 • Prova sig fram

Att jobba i book creator

https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  https://bookcreator.com/  (Här finns  tutorials kring hur man gör detta. Källan är inte granskad utan ett exempel på de som finns på nätet). Alla grupper skapade små böcker som visades upp. Böckerna anknöt till sådant som är på gång i våra verksamheter, men också om annat.

Vi berättade om de lektionsplaneringar vi genomfört

Våra elever har fått ta del av många spännande lektionsplaneringar kring rim, ramsor kopplat till språkutvecklande arbete. Genomgående i de berättelser vi fick ta del av var att eleverna upplevde lektionerna som väldigt roliga. Projekten växte och tog nya vägar utifrån elevernas intresse och nyfikenhet. Arbetssättet kändes relevant och det kommer att komma tillbaka i våra klassrum.

Till nästa träff

Vi provar att göra en bok i book creator utifrån det syfte vi har och vilket lärandemål vi jobbar mot med våra elever och redovisar böckerna när vi ses. Vi kopplar böckernas innehåll till språkutvecklande arbete (men andra områden fungerar såklart om det är det vi har i fokus just då) och visar dem för varandra. Syfte och vad ska eleverna lära. Vill man ha hjälp i arbetet får man gärna kontakta Lotta Skiöld som visade hur man gör en bok för oss.

Stort tack för en inspirerande eftermiddag!