Kategoriarkiv: Undervisning

Fjärrundervisning

På modersmålsenheten pågår ett projekt inom ”Små steg stora förbättringar” där vi jobbar med att få igång fjärrundervisning i studiehandledning. Lärarna lär sig hur man använder Google Meet tillsammans med sina elever för att i framtiden kunna använda det mer frekvent.

Onsdagen den 28 februari så testade vi fjärrundervisning på Åbyängskolan i Gamleby med elever från åk 6. Både studiehandledaren Mohammed Muhammed och eleverna Abdiwahab och Abdinur var mycket nöjda efter försöket.

Grundskolans utvecklingsområden under 2016/17

grundskolans utvecklingsområden

I vårt pågående systematiska kvalitetsarbete har en mängd utvecklingsområden lyfts fram av medarbetare och rektorer. Utifrån dessa bilder har vi på barn- och utbildningskontoret tagit fram följande utvecklingsområden som gäller under 2016/17. En mer detaljerad bakgrund finns i den verksamhetsplan som fastställts av barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Inom vissa områden har arbetet pågått under en längre tid. Nätverk för fritidshem och förskoleklass har pågått sedan 2014. Här har medarbetare från kommunens fritidshem och förskoleklasser träffats och diskuterat likvärdighet och framtid vid ett antal nätverksmöten. Under hösten 2015 har fokus legat på de nya kapitlen i Lgr11 som kommer att gälla framöver. Också SYV-gruppen har träffats under 2015. Ett flertal SYV-are och medarbetare på kommunens grundskolor och gymnasieskola har deltagit i en fortbildning som bland annat ordnats av Skolverket. Målet med arbetet är att hitta en röd tråd i studie- och yrkesvägledningen från tidiga skolår och hela vägen genom utbildningskedjan. Ett antal SYV-are och lärare har också besökt Resinit för ett studiebesök, Ingvar Norén som är VD välkomnar besök av elever, är någon intresserad så hör av er till någon av oss för mer information.

Läs- och mattelyft startades upp på alla skolor under 2015 och vi är nu halvvägs i arbetet. En första utvärdering visar att satsningen är välkommen på våra skolor. Lyften genomförs i ett högt tempo, men ger mycket genom de kollegiala samtal som sker på våra skolor. Att få varva teori, praktik och diskussion är uppskattat. . Röster som hörs är att det känns bra att prata pedagogik, metodik och undervisning och att dessa samtal sprids till fler platser än bara träffarna inom lyften. Ambitionen är att de kollegiala samtalen ska ligga till grund för fler satsningar som t ex nätverken i de praktiskt- estetiska ämnena och moderna språk.

I moderna språk ser vi att många elever hoppar av sitt språkval, det är upp till hälften av våra elever som inte fullföljer sina språkstudier. Språk är en viktig nyckelkompetens för framtiden och vi vill därför fundera på varför så många elever lämnar sitt språk och vad vi kan göra för att utveckla undervisningen så att fler elever fullföljer sitt språkval.

I de praktiskt- estetiska ämnena får flickorna oftast de höga betygen och pojkarna de låga. Det här vill vi fördjupa oss i och analysera tillsammans med lärare och rektorer. Hur kan vi arbeta för att alla elever ska få förutsättningar att nå de högre betygen?

Vi tar emot allt fler nyanlända och statens krav på mottagandet har skärps vid årsskiftet. Att starta upp ett nätverk kring undervisning och lärande med koppling till nyanlända är därför angeläget och kommer att statas upp under våren 2016.

Vi ser med tillförsikt fram emot arbetet med att fortsätta utveckla vårt arbete mot en allt högre måluppfyllelse där alla våra elever känner lust att lära och lyckas i sitt lärande för livet.

 

Språk i alla ämnen

Språk i alla ämnen Bokomslag Språk i alla ämnen
Hanna Stehagen

Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition.
Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen.
Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Den utgår från Lgr 11 och Gy 11 och tar även upp hur man kan arbeta med formativ bedömning liksom hur digitala verktyg kan bli ett stöd i en språkinriktad undervisning.
Språk i alla ämnen innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag.

De fem förmågorna i teori och praktik

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 Bokomslag De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5
G. Svanelid

Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Göran Svanelid visar att man kan hitta dem i det centrala innehållet, i kunskapskraven och de långsiktiga målen i läroplanen och ger exempel på hur man kan använda dem som utgångspunkt i undervisningen. Svanelid har under flera års tid rest till kommuner och skolor med sitt budskap om The Big 5 och har nu samlat sina slutsatser i en överblickbar och lättillgänglig bok.

Eleverna blir vinnare om läraren på djupet reflekterar kring vilka didaktiska val som för samman undervisningen med kraven från kursplanens olika delar och kunskapsbedömningen. En strukturerad undervisning med The Big 5 som röd tråd är vägen framåt. Så får läraren sina elever att utvecklas och erövra kompetenser som både finns med som mål i läroplanen och är värdefulla förmågor att ha med sig i ett föränderligt samhälle. De fem förmågorna i teori och praktik är en inspirationskälla för lärare och andra verksamma i grundskolan. Här finns också mycket att hämta för dem som arbetar i förskola, fritidshem eller gymnasieskola och för skolledare, lärarstudenter samt föräldrar.

Utmanande undervisning i klassrummet

Utmanande undervisning i klassrummet Bokomslag Utmanande undervisning i klassrummet
J. Nottingham

Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: Självkänsla, ansträngning, återkoppling, utmaning och reflektion.

Författaren James Nottingham beskriver hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han belyser också återkopplingens betydelse för elevers motivation och redogör för tre grundläggande aspekter: innehåll, tidpunkt och rollfördelning.
I Utmanande undervisning i klassrummet presenteras hur man kan planera och genomföra undervisning så att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande. Den innehåller också många exempel på lektionsplanering med syfte att utmana och utveckla elevers kreativa och kritiska tänkande.

Utmärkt undervisning

Utmärkt undervisning Bokomslag Utmärkt undervisning
J. Håkansson & D. Sundberg

Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men vad innebär det i så fall? Vad finns det för forskningsstöd och evidens för de olika idéer, strategier och metoder som förekommer i skolan? Finns det till exempel några generellt hållbara principer och strategier för undervisning som är oberoende av ämne, elevernas ålder och de nationella och kulturella sammanhangen? Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknik (IKT), specialpedagogik och mångkulturalism?

Utmärkt undervisning handlar om vad vi kan lära från de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna. De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier och elevers lärande och bedömningens roll belyses från flera olika perspektiv. Det är första gången en sådan översikt har gjorts i Sverige, och fram tonar en bild av lärarens yrkesidentitet i både ett internationellt och ett nationellt perspektiv.
Huvudtemat i Utmärkt undervisning är vad som kan anses vara god och framgångsrik undervisning. Författarnas grundsyn är att kunskapsutveckling inom undervisningsområdet bygger på en ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap.

Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser

Hur vi lär Bokomslag Hur vi lär
J. Hattie & G. Yates

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur våra lärprocesser går till. Några av de frågeställningar som tas upp i Hur vi lär är t.ex. lärares personlighet, hur kunskap lagras och effekterna av kognitiv belastning, återkopp­lingens betydelse, tänka snabbt och tänka långsamt, multitasking och myter om hur människor lär sig.

Hur vi lär består av tre delar Lärande i klassrummet, Lärandets grunder, och Känn dig själv. I de första delarna redogör John Hattie och Gregory Yates för de kognitiva byggstenarna för kunskapsin­hämtning och den sista delen utforskar betydelsen av självförtroende och självkännedom i lärprocessen. I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och rekommendationer för vidare läsning.

Den trådlösa pedagogiken

Den trådlösa pedagogiken Bokomslag Den trådlösa pedagogiken
T. Kroksmark (red)

Den här boken behandlar de viktigaste skolfrågorna nu: om digitaliseringen ökar kvaliteten i lärandet, om den gör att måluppfyllelsen förbättras, hur den påverkar undervisningen. Hur förändrar digitaliseringen vår syn på kunskap och skolans uppdrag nu och i framtiden? Författarna till Den trådlösa pedagogiken ger forskningsbaserade svar och bjuder in till diskussion.

Varför är dessa frågor viktigast? Förändringen som pågår är radikal. Runt om i världen och inte minst i Sverige görs omfattande satsningar på En-till-en-skolor. Den bärbara datorn, surfplattan och den smarta telefonen är snart varje lärares och varje elevs naturliga verktyg för kunskapsutveckling. Och med hjälp av dessa digitala resurser kan de via Internet ta fram i princip vilken information som helst, delta i sociala forum, ja, till och med nå fram till världens främsta experter.

Synligt lärande för lärare

Synligt lärande för lärare Bokomslag Synligt lärande för lärare
John Hattie

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier, och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet.

Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat.

Stärk språket, stärk lärandet

Stärk språket, stärk lärandet Bokomslag Stärk språket, stärk lärandet
P. Gibbons

Stärk språket Stärk lärandet som i denna tredje upplaga har kopplats till Lgr 11 – vänder sig främst till lärare i grundskolan. Författaren Pauline Gibbons utgår från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen.

Kunskap om samverkan mellan språk- och kunskapsutveckling blir allt viktigare. Den nya läroplanen ställer höga krav på elevers förmåga att tillägna sig och själva producera text i olika ämnen. Lgr 11 är synbart influerad av internationell forskning som betonar att ämne och språk går hand i hand och utvecklas parallellt. Gibbons framhåller fördelarna och möjligheterna med att arbeta ämnesövergripande med både första- och andraspråkselever i klassrummet och visar att en sådan undervisning är språkutvecklande för alla elever.