Kategoriarkiv: Ledarskapslitteratur

Ledarskap med fokus på lärande

Ledarskap med fokus på lärande Bokomslag Ledarskap med fokus på lärande
Tom Tiller, Svein Helgesen
Lärarförbundets förlag
2014-08
Häftad
160
ISBN: 9789198176216

Att leda och lära i förändringstider

"Jag vill gratulera till valet av denna bok. Läsaren har en stimulerande läsning framför sig där ett djupgående och betydelsefullt utvecklingsperspektiv presenteras med hjälp av många metaforer och fallbeskrivningar som underlättar förståelsen."
Så börjar Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, sin inledning till den svenska utgåvan av norrmännen Tom Tillers och Svein Helgesens bok "Ledarskap med fokus på lärande".
I dagens snabba och globala värld efterfrågas klokt ledarskap mer än någonsin. Inte minst inom skola och offentlig sektor behövs klarsynta chefer och skolledare med visioner och handlingskraft. Med stöd i forskning och erfarenhet skriver Tom Tiller och Svein Helgesen om ledarskap, lärande och utveckling i förändringstider. Pricksäkert fångar de in situationer och utmaningar som du kan känna igen från din egen vardag.
"För den, som i likhet med mig, hävdar att kvalitet och kvalitetsutveckling är beroende av medarbetarnas kunskap och kompetens, förståelse av och för uppdraget samt deras engagemang och vilja att förverkliga det, är boken ett viktigt bidrag och underlag till fördjupad förståelse", skriver Hans-Åke Scherp.

Uppskattande ledarskap – i skolan

Uppskattande ledarskap - i skolan Bokomslag Uppskattande ledarskap - i skolan
Tom Tiller, Siw Skrøvset
Studentlitteratur AB
2012-03
Häftad
165
ISBN: 9789144077468

Uppskattande ledarskap är en avgörande faktor för en god arbetsmiljö. En större betoning på uppskattande kommunikation i mötet med de anställda ökar frisknärvaron och arbetsglädjen. Kompetensen att uppskatta är något som man måste lära och tillägna sig, och de flesta ledare kan bli bättre på detta område. Bäst blir resultaten om de små greppen i vardagen kan knytas till de stora dimensionerna, exempelvis ledarnas värderingar. I denna bok har författarna varit angelägna att betona hur även små uppskattande tecken och kommentarer från ledningens sida kan få stora positiva konsekvenser. Exemplen från författarnas forskning inom områden som skolor, idrott, kommuner och näringsliv är lärorika och uppmuntrande; de visar hur ledare har lärt sig uppskattningens betydelse, praktiserar sin nya kunskap och de konsekvenser det får. Boken vänder sig till skolledare och lärare inom alla skolformer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Bokomslag Hållbart ledarskap i skolan
Andy Hargreaves, Dean Fink
Studentlitteratur
2008-03
Häftad
260
ISBN: 9789144046259
I den här boken tar författarna upp en av ledarskapets viktigaste men ofta försummade aspekter - hållbarhet. Författarna diskuterar sju principer för hållbart ledarskap: - Djup i lärandet framför ytliga provresultat. - Längd och långsiktighet genom planerade och effektivt hanterade ledarskiften. - Bredd i inflytandet, genom att skolledning blir ett gemensamt ansvar. - Rättvisa genom att ledningens handlande aktivt gynnar andra skolor. - Mångfald och sammanhållning i stället för standardisering och likriktning. - Resursrikedom som bevarar och förnyar snarare än bränner ut ledares krafter. - Bevarande som bygger på det bästa ur det förflutna för att skapa en bättre framtid. Denna synnerligen angelägna bok vänder sig till lärarstuderande och deltagare i rektorsutbildning samt verksamma lärare och skolledare. Den kan också bidra till fördjupad kunskap och diskussion om skolledning och skolutveckling för verksamma politiker och tjänstemän på kommunal och statlig nivå.

Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande

Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande Bokomslag Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande
John Steinberg
Gothia Fortbildning
2013
Häftad
108
ISBN: 9789172059207

Här får lärare praktiska råd om hur man kan utveckla sitt ledarskap i klassrummet. De olika kapitlen tar bland annat upp hur man får eleverna att komma igång i arbete på ett effektivt sätt, hur man kan använda sitt kroppsspråk för att styra elevernas uppmärksamhet och hur man skapar tydliga spelregler som gäller för alla i klassrummet.

Boken tar också upp lärarens roll i samband med modern pedagogik och individualiserad undervisning, och betonar att ledarskapet även i dessa sammanhang är avgörande för att skapa en fungerande arbetsmiljö och underlätta lärandet.

Boken riktar sig till alla pedagoger som vill utvecklas som ledare, och därmed skapa större arbetsro och effektivitet i sina klassrum. Varje kapitel avslutas med några praktiska övningsuppgifter att göra enskilt eller tillsammans med kollegor. Här finns också lästips och frågor att diskutera och reflektera över.

Författare är John Steinberg, fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och lärarutbildare. Han har även skrivit böckerna Att vända en klass och Världens bästa fröken

Sagt om boken
"Man får mängder av användbara tips om hur man ska tänka i sitt möte med elever och föräldrar. Boken är indelad i 20 kapitel och passar mycket bra som underlag för studiecirklar eftersom varje avsnitt avslutas med flera intressanta diskussionsfrågor. Jag tycker att boken är lättläst och mycket tänkvärd, det märks att Steinberg själv arbetat i skolan."
Marianne Ericson, BTJ häftepos 13117035

"Förlagets serie med handböcker för skolan kopplar ihop teori och praktik, vilket är ett utmärkt upplägg."
Eeva-Stiina Sundén, BTJ häftepos 14111037

 

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Bokomslag Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling
FORSKNING I KORTHET
2013:1
PDF
26

Referens till orginalet: Timperley Helen (2008) Teacher professional learning and development. Educational Practices Series 18. International Academy of Education: Brussels Skriften är tillgänglig på nätet via följande länk: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Pr actices/EdPractices_18.pdf Översättning och sammanfattning: Lena Haldin Redigering: Birgitta Henecke Layout: Emma Wolf

Som första inslag i serien ”Forskning i korthet” presenterar FoU Skola en sammanfattning av skriften Teacher professional learning and development av Helen Timperley, professor i pedagogik vid Aucklands universitet, Nya Zeeland. Skriften är baserad på en syntes av forskningsresultat om vad som kännetecknar framgångsrika sätt att bedriva kompetensutveckling, eller ”professionell lärarutveckling”. Den gavs ut 2008 och ingår i The Educational Practices Series, som tagits fram av internationella akademin för undervisning och lärande, The International Academy of Education (IAE). Akademin, som bildades 1986 och har sitt säte i Bryssel, är en vetenskaplig sammanslutning med syfte att stödja forskning inom sitt område samt verka för att resultaten sprids och implementeras världen över. Främsta fokus för Helen Timperley´s forskning är att främja lärares professionella utveckling i syfte att förbättra elevernas lärande. Hon har publicerat många artiklar om detta ämne, liksom fyra böcker, bland annat Realizing the Power of Professional Learning, som utvecklar de teser som presenteras här och som enligt planerna ska publiceras i svensk översättning av Studentlitteratur hösten 2013.

Det professionella lärandets inneboende kraft

Det professionella lärandets inneboende kraft Bokomslag Det professionella lärandets inneboende kraft
Helen Timperley
Studentlitteratur AB
2013-08
Häftad
179
ISBN: 9789144088853

Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

Timperley redogör för vad ledare, i skolan såväl som utanför skolan, kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft. Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter.

Timperley vänder sig främst till lärare som vill ta kontroll över sitt eget professionella lärande på ett sätt som gör skillnad för eleverna,och till skolledare som har till uppgift att främja lärares och elevers lärande.

Världens bästa fröken. J. Steinberg

Världens bästa fröken. J. Steinberg Bokomslag Världens bästa fröken. J. Steinberg
John Steinberg
Gothia Fortbildning AB
2007-09-01
Häftad (flexband)
368
ISBN: 9789140651495

Världens bästa fröken finns hon? Visst. Det finns gott om exempel på lysande ledare för dagens barn, ungdomar och vuxna. Trots mängder av svårigheter lyckas dessa utmärkta pedagoger och lärare främja inlärning och utveckling. Vad är deras hemlighet? Hur gör de goda pedagogerna i praktiken? Vad gör de för att vinna för- troende, få arbetsro och få intentionerna bakom den moderna pedagogiken att fungera i praktiken?

Följ med John Steinberg på en pedagogisk resa! Resan börjar med en redogörelse för skolans utmaningar, behov och problem för att sedan fortsätta med en diskussion om viktiga begrepp såsom ansvar, ledarskap, demokrati, disciplin, spelregler och struktur. Vi reser till pedagogikens vardag - in i förskolans samlingar, grund- skolans strävan efter ansvar och gymnasieskolans temaarbete och projektarbete.

John Steinberg har observerat de absolut bästa pedagogerna och ger svar, tips och förslag. Den här boken innehåller goda modeller, praktiska exempel och intressanta teorier. Här finns de frågor som behöver väckas, t.ex. om demokrati, krav och ledarskap. Boken innehåller även exempel på ämnen för pedagogiska samtal och på idéer för klass- rumsobservationer och mentorskap.