Kategoriarkiv: Förskolelitteratur

Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn

Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn Bokomslag Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn
Forskning för skolan
Skolverket
2010
PDF
77
ISBN978-91-86529-23-9

I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling. Hur kan en individuell utvecklingsplan se ut? Hur förhåller vi oss till att barnen och eleverna själva ofta inte vill bli bedömda medan vi vuxna gärna ser en utökad bedömning?

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barn och elevers kunskaper och förmågor.

I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling. Hur kan en individuell utvecklingsplan se ut? Hur förhåller vi oss till att barnen själva ofta inte vill bli bedömda medan vi vuxna gärna ser en utökad bedömning?

I den här kunskapsöversikten ges en samlad bild av den forskning som finns inom området bedömning och dokumentation av yngre barns kunskapsutveckling. Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om forskning om bedömning av yngre barns och elevers lärande.

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Bokomslag Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
Bente Svenning
2011
Häftad
110
ISBN: 9789144066486

I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras.

I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när de utformar sätt att dokumentera förskolans verksamhet.
Det finns många bra pedagogiska skäl till att dokumentera förskolans verksamhet, men det kan bli alltför mycket, alltför tät och alltför okritisk användning av olika dokumentationsformer. Funderar vi över vilka konsekvenser det kan bli för barnen om de tvingas delta utan att personalen lyssnar på dem? Har inte också barn rätt till en privat sfär, en plats där de bara kan vara sig själva? Blir barnen tillfrågade om de vill bli fotograferade, filmade, citerade och registrerade? Ska de tillfrågas om sådant?
Författaren tar upp en ny och intressant diskussion om förhållandet mellan dokumentation och barns medverkan i förskolan som bör intressera förskollärare och andra som arbetar i förskolan samt alla blivande förskollärare.
Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskolan. Den kan också vara intressant för verksamma barnpsykologer, barnsjuksköterskor och inte minst förskolebarnens föräldrar.

Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 – 5 år och deras lärare

Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare Bokomslag Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson
Göteborgs Universitet NCM
2006
ISBN: 9789185143047

Små barns matematik – Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling, samt för föräldrar.
I 14 kapitel med 130 illustrationer beskrivs mål, innehåll och genomförande av ett pilotprojekt i matematik 2003-2004 med ca 100 lärare i förskolan. Arbetet tog sikte på att följa hur barn i åldern 1-5 år tillsammans med sina lärare och handledare från NCM utvecklade intresse för och kunnande i och om matematik. I boken beskrivs hur kompetensutvecklingen, med teori och praktik varvad, stimulerade lärarna att utmana barnens matematiklärande. Innehåll är hämtat från förskolans vardag men är likväl relevant för förskoleklass och tidiga skolår.
Författarna redogör med egna reflektioner för spännande matematikupptäckter med nedslag i omfattande dokumentation och referenslitteratur.

Bygg och konstruktion i förskolan

Bygg och konstruktion i förskolan Bokomslag Bygg och konstruktion i förskolan
Mia Mylesand
Lärarförbundets förlag
2007
Häftad
123
ISBN: 9789197659819

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga. 

Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Ansvaret för att det blir så ligger hos pedagogen, som skapar förutsättningarna för barnen. Mia Mylesand beskriver hur arbetet med bygg och konstruktion under många år har växt fram på den förskola där hon arbetar. Hon ger i text och ett 50-tal fotografier idéer på hur man som en närvarande pedagog kan gå in och ge barnen större och större utmaningar.Mia Mylesand är förskollärare och föreläsare. Hon arbetar som ateljerista och datapedagog på förskolan Trollet i Kalmar, och har under många år intresserat sig för ämnet bygg och konstruktion, speciellt ur ett jämställdhets-perspektiv. Inspiration till Mias arbete kommer från Reggio Emilias förhållningssätt. År 2004 fick Mia Mylesand Ulla-Britta Bruunstipendiet och 2007 Loris Malaguzzipriset.

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola Bokomslag Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola
Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée
Liber
2014
Häftad
200
ISBN: 9789147114078

Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och experimenterar också för att komma underfund med hur världen fungerar. Det finns stora skillnader, men även betydelsefulla likheter mellan hur en vetenskapsman arbetar och hur ett barn utforskar naturvetenskap i sin närmiljö.

Barn och naturvetenskap behandlar de naturvetenskapliga ämnenas didaktik för förskolans och skolans tidiga år och författarna tar fasta på likheterna i de naturvetenskapliga forskarnas sätt att arbeta och jämför det med ett utforskande och undersökande arbetssätt med barnen. Författarna betonar vikten av tilltron till barns egen förmåga och tar avstamp i barnens eget utforskande. Teorier om lärande kopplas till praktiska exempel från förskolans och skolans arbete med naturvetenskap, och exempel ges även från lärarstudenters utforskande. Andra betydelsefulla områden som behandlas är produktiva frågor, olika sätt att påbörja projekt, materialets betydelse som den tredje pedagogen samt viktiga begrepp som pedagogisk dokumentation, mångfald, olikhet och utvärdering. Läsaren bjuds att ta del av inspirerande exempel på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.

Om författarna
Författarna Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner Och Christina Wehner-Godée är eller har varit verksamma vid lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande Bokomslag Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
Elisabeth Nordin-Hultman
Liber
2004
Häftad
248
ISBN: 9789147051960
Barn i förskolan och skolan diagnostiseras idag i allt större utsträckning och det är fortfarande vanligt att problemen förläggs hos barnet. Det är barnet som ska diagnostiseras och "åtgärdas". Nordin Hultman styr istället vår blick mot den pedagogiska miljön, dess material och organisationen av tid och rum, i en jämförande studie mellan engelska och svenska förskolerum.

Författaren gör en mycket gedigen genomgång av miljöns betydelse för barns vistelse på en förskola och behandlar förskolans miljö i förhållande till hur barns subjektivitet/identitet formas.

En förutsättning för att barns och elevers olikheter skall rymmas i förskolan och skolan är att även de pedagogiska miljöerna präglas av fler handlingsmöjligheter och arbetssätt, där tid och rum inte är lika starkt reglerade.

Nordin Hultmans studie inspirerar till ett nytt tänkande och handlande för en samtidens och framtidens förskola och skola i linje med läroplansvisionerna.

 

 

Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet

Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet Bokomslag Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet
Barns lärande
Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson
Liber
2009
Häftad
120
ISBN: 9789147093762

Alla förskolor i Sverige är skyldiga att arbeta med kvalitet och årligen genomföra kvalitetsredovisningar till kommunen. Den här boken är både ett stödmaterial i det arbetet och en generell bok om kvalitet i förskolan. Syftet med boken är att synliggöra vad kvalitetsarbete, kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling innebär i förskolan.

Om författarna
Sonja Sheridan är fil.dr i pedagogik. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot de yngre barnens lärande, vid Göteborgs Universitet.

Recensioner
"Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet är en oerhört intressant och inspirerande bok som jag anser att alla lärare inom förskolan ska läsa oavsett hur det lokala kvalitetsarbetet ser ut." Förskolan 1/10, Helena Lückner.
"Det är en välstrukturerad bok som kan ge ett gemensamt språk och en systematik till pedagogerna i kvalitetsarbetet och den är ett utmärkt verktyg för att föra diskussionerna vidare om kvalitetsarbete i såväl små som stora sammanhang." BTJ, Häftepos 10106035, Lektör: Ulf Mårtensson

Att undervisa barn i förskolan

Att undervisa barn i förskolan Bokomslag Att undervisa barn i förskolan
Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson
Liber
2013
Häftad
117
ISBN: 9789147111329

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet?


Under senare år har man börjat tala om undervisning också i relation till förskolan. Men förskolan har en annan tradition och andra sätt att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling än skolan. Vilket kan göra det problematiskt när förskollärare ska börja undervisa.
Författarna presenterar ett antal konkreta principer som är viktiga för att förskollärare ska kunna stötta barns lärande och utveckling. De utgår från förståelsen att lärande och utveckling handlar om att urskilja och skapa mönster som också fungerar bortom en här-och-nu-situation. Principerna stöds av empiri från skilda forskningsstudier som fokuserar olika innehållsfält.
Att undervisa barn i förskolan vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare.

Om författarna
Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson har författat en mängd böcker om förskolan och barns utveckling. De verkar vid Göteborgs universitet.

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation – DVD, bok

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok Bokomslag Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
Christina Wehner-Godée
Liber
Bok + dvd
134
ISBN: 9789147114627

Vad innebär det att lyssna med alla sina sinnen? Hur kan vi lära oss att ifrågasätta våra traditionella värderingar, och hur påverkar detta vår perception av omgivningen?
Det här är ett interaktivt läromedel: en bok och en DVD med korta videosekvenser från tre förskoleavdelningar med barn 1-5 år. Syftet med videosekvenserna är att du ska lyssna, se och skärpa alla sinnen, och öva på hur pedagogisk dokumentation kan gå till.


Författaren diskuterar villkoren för vårt lyssnande och seende. Det vi först ser i en videosekvens säger ofta mer om oss själva och vårt eget tänkande. Christina Wehner-Godée demonstrerar med flera exempel hur vi kan byta ”glasögon” och växla fokus mellan olika företeelser i ett identiskt sammanhang; vad framträder med tanke på genus, olika ämnesområden och pedagogisk miljö?
Författaren använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att möta och ifrågasätta invanda tankar. Hon exemplifierar med olika videosekvenser hur man kan göra en spaltdokumentation, reflektera, tolka och göra teorianknytningar. Hur kan pedagogerna tillsammans med barnen utveckla lärandet och förbättra kvalitén i verksamheten? En pedagogisk dokumentation kan bli navet i hjulet som sätter snurr på pedagogiska och didaktiska tankar i den egna barngruppen.
Boken och DVD:n vänder sig till lärarutbildare, studenter och verksamma lärare i förskola och förskoleklass.

Om författarna
Christina Wehner-Godée är läromedelsförfattare och har undervisat i didaktik och media vid Lärarhögskolan i Stockholm, nuvarande Stockholms universitet. Hon tilldelades 2004 års Malaguzzi-pris för gränsöverskridande arbete och nya tankar kring professionsutbildning.