Kategoriarkiv: Formativ bedömning

Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning

Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning Bokomslag Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning
Forskning i korthet
Andreia Balan och Anders Jönsson
Kommunförbundet Skåne
2014:2
PDF
37

I detta nummer av Forskning i korthet presenteras en kunskapsöversikt om bedömning för lärande. Vi har valt att utforma den som en vägledning utifrån aktuell forskning, där
vi beskriver fem centrala strategier för att stödja bedömning för lärande. Vi ger även konkreta exempel från praktiken.
Bedömning för lärande har under senare tid lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde i många kommuner och skolor runt om i vår region. På vissa håll har arbetet pågått sedan länge medan det på andra håll befinner sig i sin linda. En översiktlig vägledning har efterfrågats om vad bedömning för lärande egentligen innebär och kräver, enligt forskningen på området.
Det övergripande syftet med bedömning för lärande kan kort beskrivas som att kartlägga och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande så att undervisningen kan anpassas
efter det. Syftet är lika mycket en bedömning av undervisningen och hur den kan utvecklas, som av elevens lärande och hur det kan främjas. Det handlar därmed om ett redskap för lärande för både lärare och elever. Åtskilliga forskningsstudier har visat att det rör sig som ett redskap med en stor potential. 1 Det har samtidigt visat sig vara ett redskap som kan vara krävande att lära sig att använda på ett effektivt sätt. Det kan därmed ta sin tid
innan det blir ett naturligt inslag i den vardagliga praktiken. Vad har då visat sig underlätta respektive försvåra arbetet?
Huvudförfattare till denna kunskapsöversikt och vägledning är fil dr Andreia Balan. Andreia arbetar för närvarande som lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.
Hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning för lärande och elevernas kompetens- och kunskapsutveckling i matematik. Andreia disputerade 2012 med en avhandling om bedömning för lärande och har under de senaste tio åren arbetat med olika utvecklingsprojekt. Hon har även varit engagerad i ett antal Skolverksprojekt med fokus på bedömning. Medförfattare är docent Anders Jönsson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Anders bedriver forskning kring bedömning, både ämnesövergripande och i relation till grundskolans NO-undervisning. Exempel på aktuella forskningsprojekt är elevers argumentation i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, lärares sambedömning samt effekterna av införandet av en godkändgräns i
skolans betygssystem. Anders har skrivit inledningen och avslutningen i denna översikt och granskat texten i övrigt.

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bokomslag Bedömning för lärande
Christian Lundahl
Studentlitteratur AB
2014-02-07
Kartonnage
208
ISBN: 9789144101491
Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande - förutsatt att bedömningen genomförs på ett bra sätt.

Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien har dock lärarens inflytande över skolans bedömningsformer successivt blivit mindre, och administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera. Utifrån den senaste internationella forskningen om bedömningar men också utifrån erfarenheterna från det för svenska förhållanden unika Boråsprojektet, syftar boken till att återge lärarna initiativet i bedömningsfrågan. Författaren erbjuder flera konkreta verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet. Bedömning för lärande ger också en introduktion till 2011 års kursplaner och betygssystem.

Eftersom författaren sätter bedömningsfrågan i historiskt ljus och diskuterar politiska konsekvenser av synen på bedömning är boken intressant inte bara för lärarstudenter och verksamma inom skolväsendet, utan för alla som frågar sig vart skolan är på väg och vilken roll bedömningar kan ha för att utveckla lärandet i det nya kunskapssamhället.

Christian Lundahl (f. 1972) är fil dr i pedagogik och docent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Christian bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han undervisar också vid lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning och anlitas ofta som föreläsare i utbildnings- och kompetensutvecklingssammanhang.

Bedömning för lärande ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

Andra upplagan

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik Bokomslag Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Christian Lundahl, Maria Folke-Fichtelius, Åsa Avdic, Astrid Birgitte Eggen, Anders Holmgren
Studentlitteratur AB
2010-02-17
Häftad
318
ISBN: 9789144056814

Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag

Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag Bokomslag Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag
Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson
Natur Kultur Akademisk
2014-05
Häftad
212
ISBN: 9789127137066

Boken Att bedöma och sätta betyg ger god vägledning i hur man kan arbeta effektivt med formativ bedömning, betygsättning och betygsunderlag. Den ger också handfasta råd i hur man kan utveckla arbetsformer som fungerar i en lärares vardag.

Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd.

Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ambitionen är också att visa det som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer från myndigheter eller i forskning. Den enskilda läraren har, trots allt, ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning.

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskola. Boken kan användas som diskussions- och reflektionsunderlag och i arbete med bedömning och betygssättning.

Att följa lärande

Att följa lärande Bokomslag Att följa lärande
Dylan Wiliam
formativ bedömning
2013
Häftad
200
ISBN: 9789144083698
Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat.
I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget eftersom människor blir friskare, lever längre och bidrar mer till samhället. Tre frågor har avgörande betydelse, viktigast är lärarkvalitet som är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet, högst varierande samt av mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra. I kapitel 2 undersöker författaren några metoder som kan utveckla och beräkna hur stor verkan förändringarna kan få på elevresultaten och visar att t.ex. lärstilar inte har någon som helst verkan i jäm­förelse med ökade ämneskunskaper. Författaren diskuterar forskningen om formativ bedömning i klassrummen och visar att arbetssättet har mycket stor positiv inverkan på elevers skolprestationer. I kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 avhandlas i tur och ordning de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning: - klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framsteg -åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter -ge feedback som för lärandet framåt -aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra -samt att äga sitt eget lärande. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan samt till skolledare, skolpolitiker, föräldrar och andra med intresse för området.