Kategoriarkiv: Allmänna råd

Allmänna råd för fritidshem

Allmänna råd för fritidshem Bokomslag Allmänna råd för fritidshem
Skolverket

Syftet med de allmänna råden är att ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet.

De allmänna råden behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet. De riktar sig i första hand till huvudmän, rektorer och andra med motsvarande ledningsansvar samt till personalen i fritidshemmet. Andra målgrupper är personalen i de skolformer som samverkar med fritidshemmet.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen Bokomslag Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
Skolverket
2011
Pdf
45
ISBN: 978-91-86529-60-4

- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur de nya skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Bokomslag Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
Skolverket
2008
PDF
24

Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material.

Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.

Skollag

Skollag Bokomslag Skollag
Utbildningsdepartementet
2010
137

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2–6 §§.

Skolväsendet omfattar skolformerna – förskola,
– förskoleklass,
– grundskola,
– grundsärskola,
– specialskola,
– sameskola,
– gymnasieskola,
– gymnasiesärskola,
– kommunal vuxenutbildning,
– särskild utbildning för vuxna, och
– utbildning i svenska för invandrare.
I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Läs: Skollag

Språket på väg

Språket på väg Bokomslag Språket på väg
Skolverket
2011
PDF
40 + 52

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och
matriser för bedömning. Lärarhäftet är ett bakgrundsmaterial
som tydliggör de tankar och teorier som ligger
till grund för materialet. Den andra delen innehåller
matriser som stöd för att beskriva elevers språkutveckling.
Matriserna beskriver utveckling stegvis inom
områdena samtala, tala, skriva och läsa: läsarorienterad
läsning och textorienterad läsning. För varje område
finns två versioner: en lärarmatris och en elevmatris.
Matriserna beskriver också fyra utvecklingssteg. Dessa
steg ska inte förväxlas med de olika kunskapskraven för
betygen E–A i årskurs 9 utan är tänkta att åskådliggöra
en progression i elevernas språkutveckling

Sambedömning i skolan

Sambedömning i skolan Bokomslag Sambedömning i skolan
Skolverket
2014
PDF
39

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan.

Syftet med stödmaterialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med sambedömning som ett sätt att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Stödmaterialet innehåller gott om exempel på sambedömning, både i Sverige och utomlands. I varsitt längre avsnitt berättar vi hur lärare från tre svenska skolor har arbetat. Skolorna skiljer sig åt och exemplen är valda för att visa fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Tanken är att lärare och skolledare ska kunna välja och anpassa en modell som passar de egna förutsättningarna när de planerar för sambedömning på sin skola.

Nya språket lyfter!

Nya språket lyfter! Bokomslag Nya språket lyfter!
Skolverket
2012
112 + 38 + 4

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsmaterialet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas språkutveckling.

Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i områdena tala, samtala, läsa och skriva. Varje område utmynnar i sex avstämningar A–F där avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och avstämning F med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för betygssteget E i årskurs 6.

Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Syftet med handledningen är att vara en ingång till och fördjupning av materialet, samt ett underlag för diskussioner om innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling.

Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning

Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning Bokomslag Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning
Skolverket
2013
60

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. De här allmänna råden och kommentarerna ska fungera som ett stöd för planering och genomförande av verksamheten. Syftet med råden är att studie- och yrkesvägledningen blir likvärdig och av hög kvalitet.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bokomslag Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket
2014
73

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.