Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning

Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning Bokomslag Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning
Forskning i korthet
Andreia Balan och Anders Jönsson
Kommunförbundet Skåne
2014:2
PDF
37

I detta nummer av Forskning i korthet presenteras en kunskapsöversikt om bedömning för lärande. Vi har valt att utforma den som en vägledning utifrån aktuell forskning, där
vi beskriver fem centrala strategier för att stödja bedömning för lärande. Vi ger även konkreta exempel från praktiken.
Bedömning för lärande har under senare tid lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde i många kommuner och skolor runt om i vår region. På vissa håll har arbetet pågått sedan länge medan det på andra håll befinner sig i sin linda. En översiktlig vägledning har efterfrågats om vad bedömning för lärande egentligen innebär och kräver, enligt forskningen på området.
Det övergripande syftet med bedömning för lärande kan kort beskrivas som att kartlägga och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande så att undervisningen kan anpassas
efter det. Syftet är lika mycket en bedömning av undervisningen och hur den kan utvecklas, som av elevens lärande och hur det kan främjas. Det handlar därmed om ett redskap för lärande för både lärare och elever. Åtskilliga forskningsstudier har visat att det rör sig som ett redskap med en stor potential. 1 Det har samtidigt visat sig vara ett redskap som kan vara krävande att lära sig att använda på ett effektivt sätt. Det kan därmed ta sin tid
innan det blir ett naturligt inslag i den vardagliga praktiken. Vad har då visat sig underlätta respektive försvåra arbetet?
Huvudförfattare till denna kunskapsöversikt och vägledning är fil dr Andreia Balan. Andreia arbetar för närvarande som lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.
Hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning för lärande och elevernas kompetens- och kunskapsutveckling i matematik. Andreia disputerade 2012 med en avhandling om bedömning för lärande och har under de senaste tio åren arbetat med olika utvecklingsprojekt. Hon har även varit engagerad i ett antal Skolverksprojekt med fokus på bedömning. Medförfattare är docent Anders Jönsson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Anders bedriver forskning kring bedömning, både ämnesövergripande och i relation till grundskolans NO-undervisning. Exempel på aktuella forskningsprojekt är elevers argumentation i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, lärares sambedömning samt effekterna av införandet av en godkändgräns i
skolans betygssystem. Anders har skrivit inledningen och avslutningen i denna översikt och granskat texten i övrigt.